Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > economista > Voditelj/voditeljica Računovodstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA. Croacia

Oferta de trabajo en Croacia de economista

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas › economista.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Social and religious professionals › Economists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i članka 104. Statuta Gospodarske škole Varaždin i odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gospodarskoj školi Varaždin, Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42 000 Varaždin raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto:

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno

- mjesto rada: Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42000 Varaždin

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

- VSS/VŠS ekonomske struke

- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju kandidati su obvezni priložiti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreke zasnivanja radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja)

- odgovarajuće dokaze prema važećim propisima ukoliko kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju.

Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti na uvid originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan se u prijavi pozvati na to pravo, i uz prijavu svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu priložiti dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze iz članka 49. stavak 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuje to javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 86/92, 27/93,58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dokazuje to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju nekog drugog posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti preslike rješenje ili potvrde o priznatom pravu i svu ostalu dokumentaciju na osnovu koje ostvaruju pravo prednosti.

Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu pristupaju postupku procjene i vrednovanja koji će se održati dana 13.2.2023. godine (ponedjeljak) u 8:00 h u prostorijama Gospodarske škole Varaždin.

Kandidat koji nije pristupio postupku vrednovanje ne smatra se kandidatom u postupku.

Vrednovanje obuhvaća testiranje (pisanu provjeru) i razgovor (intervju) s kandidatom. Testiranje (pisana provjera) se sastoji od provjere znanja osnova područja za koje je natječaj raspisan i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Obavijest o održavanju vrednovanja kandidata objavit će se na mrežnoj stranici http://ss-gospodarska-vz.skole.hr, objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja kandidata te vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja najmanje pet dana prije dana određenog za vrednovanje.

Natječaj je objavljen 27.1.2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole, a rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Potpune prijave dostavljaju se na adresu: Gospodarska škola Varaždin, Božene Plazzeriano 4, 42000 Varaždin

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne školske stranice http://ss-gospodarska-vz.skole.hr u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Božene Plazzeriano 4, 42000 Varaždin

Zamolba: Božene Plazzeriano 4, 42000 Varaždin

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2265971.

Ver las 250 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas › economista ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: