Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > economista > Voditelj/ica Računovodstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Croacia

Oferta de empleo de economista en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas › economista.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Social and religious professionals › Economists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), članka 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivana viteza Trnskog, te članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana viteza Trnskog, ravnatelj Osnovne škole Ivana viteza Trnskog, Trg Stjepana Radića 54, Nova Rača raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom na određeno radno vrijeme (zamjena)

Opći uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) i Pravilnika o radu Osnovne škole Ivana viteza Trnskog.

Uvjeti za voditelja računovodstva su:

Završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije-računovodstveni smjer za sve navedene struke, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke-računovodstveni smjer stečen prema ranijim propisima.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

- osobno ime

- adresu stanovanja

- kontakt; broj telefona i /ili mobitela

- e-mail adresu

- radno mjesto za koje se prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku domovnice odnosno dokaz o hrvatskom državljanstvu

- presliku dokaza o stručnoj spremi

- presliku rodnog lista

- uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. , 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) izdano u vrijeme trajanja natječaja

- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) ne starija od dana objave ovog natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, ˝Narodne novine˝ br. 82/08., 138/12. i 69/17.).

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene na natječaju koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se pristupnikom natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz gore navedene dokaze priložiti i dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21.), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20Dr.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. I 32/20.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

S kandidatima koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se vrednovanje putem pisane provjere i intervjua sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana viteza Trnskog.

O načinu provođenja testiranja/razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/ razgovora, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici OŠ Ivana viteza Trnskog, Nova Rača( http://www.os-ivt-nova-raca.skole.hr/ ) i oglasnoj ploči najmanje tri dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poslati poštom na adresu:

Osnovna škola Ivana viteza Trnskog

Trg Stjepana Radića 54

43 272 Nova Rača

s naznakom

˝za natječaj˝

Rok prijave na natječaj: od 19.9.2023. do 27.9.2023. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Ivana viteza Trnskog.

Napomena: Osnovna škola Ivana viteza Trnskog jamči svakom prijavljenom kandidatu/kinji da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave će biti adekvatno zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Osnovne škole Ivana viteza Trnskog, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA IVANA VITEZA TRNSKOG.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Trg Stjepana Radića 54, 43272 Nova Rača

Zamolba: Trg Stjepana Radića 54, 43272 Nova Rača

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 21 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2385478.

Ver las 209 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas › economista ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: