Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Economistas > Voditelj/ica Računovodstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Croacia

Trabajos de Economistas en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Uvjeti :

- završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ekonomskog smjera ili preddiplomski

  ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog smjera (viša ili visoka stručna sprema  

  prema ranijim propisima)

- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva u  

  osnovnoj školi

Ostali uvjeti  : opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i                        prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

   školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,    

   94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20); radni odnos ne može zasnovati  

   osoba koja je pravomoćno osuđena ili se protiv nje vodi kazneni postupak za

   neko od djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

   srednjoj školi      

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj svi kandidati su dužni navesti svoje osobne podatke i to : ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresu i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj svi kandidati su dužni priložiti : životopis, diplomu, rodni list, uvjerenje da nisu pod istragom i da se protiv njih ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanja radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja), elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dokaz o traženom radnom iskustvu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) i koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznice na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf ).

Termin, mjesto i način održavanja procjene u Školi, objavit će se na web stranici Škole, a kandidati se neće posebno pozivati. Ukoliko se kandidat ne pojavi na procjeni, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata, Škola ne obavještava o razlozima istog. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranica Škole u roku od tri (3) radna dana od dana donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Dokumentacija se podnosi u preslici. Preslike ne moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika. Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti poštom ili osobnim dolaskom na adresu : OŠ “Ivan Goran Kovačić” Duga Resa, Bana J. Jelačića 8, 47 250 Duga Resa, uz naznaku : za natječaj.

  

  

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA 'IVAN GORAN KOVAČIĆ'.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Bana J. Jelačića 8, Duga Resa

Identificador de la vacante:1873235.

Ver las 167 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: