Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Economistas > Voditelj/ica Računovodstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes en Croacia de Economistas

Voditelj/ica Računovodstva

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08.,

86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i

Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Karlovac,

Tehnička škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 1. Voditelj računovodstva: 1 izvršitelj s punim radnim vremenom na određeno vrijeme, zamjena za porodiljni

  Mjesto rada: Tehnička škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, Karlovac

  Uvjeti:

  Uz uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 68/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), ostali uvjeti su: - VŠS ili VSS ekonomskog smjera

 2. - minimalno 1 godina radnog iskustva u vođenju projektnih financija

  U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 68/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)

  Vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis

  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

  3. dokaz o državljanstvu

  4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO–a

  5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (uvjerenje nadležnog suda ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

  Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama a prije izbora kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid.

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Takvi kandidati dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju i iz kojih se vidi navedeno pravo.

  Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("NN" br. 121/17.) trebaju uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na stranici ministarstva branitelja, na linku https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se i na muške i ženske osobe.

  Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2013/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("NN" br. 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

  Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu sa svim podacima i prilozima navedenim u natječaju, te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

  Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja biti će pozvani na procjenu odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Tehničkoj školi Karlovac.

  Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

  Područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole na linku: http://www.tehnicka-skola-karlovac.hr

  Vrijeme i mjesto održavanja procjene bit će objavljeno na mrežnim stranicama škole na linku: http://www.tehnicka-skola-karlovac.hr najmanje 3 dana prije dana određenog za održavanje testiranja, s napomenom da se kandidati neće posebno pozivati.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, od 2.12.2019. do 10.12.2019.

  Prijave dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Tehnička škola Karlovac, Ljudevita Jonkea 2a, 47000 Karlovac, s naznakom „za natječaj“.

  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Ljudevita Jonkea  2a, Karlovac

Zamolba: Ljudevita Jonkea 2A, Karlovac

Identificador de la vacante:1825707.

Ver las 178 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: