Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Economistas > Voditelj/ica Računovodstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Croacia

Vacantes en Croacia de Economistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 07/2017 i 68/2018) i Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje ravnateljica Osnovne škole „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić raspisuje

NATJEČAJ

za sljedeće radno mjesto:

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

- 1 izvršitelj/ica

- puno radno vrijeme

- na određeno vrijeme

Razina obrazovanja: ekonomska struka (SSS; viša ili prvostupanjska; fakultet, akademija, magisterij, doktorat)

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su ispunjavati uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisana) kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- ispis staža s HZMO

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Za prijavu je dovoljno dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike), isprave i dokumentacija ne vraćaju se nakon završetka natječaja. Prije izbora, po pozivu Povjerenstva kandidat je dužan predočiti izvornike isprava i dokumentacije.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1.do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se vrednovanje i procjena putem razgovor (intervju) prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku vrednovanja i procjeni kandidata za zapošljavanje u OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja procjene kandidata bit će objavljeni na mrežnim stranicama škole poveznica http://os-alojzije-stepinac-krasic.skole.hr/natjecaji.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave sa svim navedenim prilozima dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, Krašić bb, 10454 Krašić, s naznakom „za natječaj“.

Po završetku natječajnog postupka obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na web stranici škole http://os-alojzije-stepinac-krasic.skole.hr/natjecaji .

Natječaj vrijedi od 11. studenog 2019. do 19. studenog 2019. godine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Osnovna škola Kardinal Alojzije Stepinac.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: KRAŠIĆ BB, KRAŠIĆ 10454

Identificador de la vacante:1819936.

Ver las 188 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: