Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Economistas > Voditelj/ica Računovodstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes en Croacia de Economistas

Voditelj/ica Računovodstva

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Uvjeti: Kandidat mora ispunjavati opće i posebne uvjete sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09, 92/10, 105/10-isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18).

Uz zamolbu i životopis dostaviti diplomu o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu, potvrde da ne postoje zapreke u zapošljavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) ne starije od 6 mjeseci, te potvrdu (elektroničkog zapisa) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Dokumentacija se dostavlja na adresu škole u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik. U prijavi, kandidati obvezno navode osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, mjesto i adresu stanovanja, kontakt – broj telefona/mobitela i e-adresu. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te je uz prijavu dužan priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%2

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola,.

Kandidatom će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Vugrovec-Kašina. Škola će Odluku o vremenu, mjestu, području i obliku i trajanju provjere objaviti na mrežnoj stranici, http://os-vugrovec kasina.skole.hr/natjecaj_za_radna_mjesta najkasnije tri dana prije dana određenog za provjeru. Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatrat će se da je odustao od prijave.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Vugrovec-Kašina za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679).

Po završetku natječajnog postupka, obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na internetskoj stranici škole www.os-vugrovec-kasina.skole.hr .

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA VUGROVEC-KAŠINA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ivana Mažuranića 43, 10362 Kašina

Identificador de la vacante:1809380.

Ver las 189 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: