Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Contables > Voditelj/ica Računovodstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Croacia

Búsqueda en Croacia de Contables

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en finanzas : Contables.

Professionals : Business and administration professionals : Finance professionals : Accountants

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kolibri raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA 

• jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno  puno radno vrijeme - voditelj/ica računovodstva- upražnjeno radno mjesto

UVJETI

- prema čl. 24. i 25. Zakona, te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska, VSS

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

• dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od datuma objave natječaja)

• dokaz o stručnoj spremi (preslika)

• Domovnicu (preslika)

• uvjerenje nadležnog suda o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona

• životopis

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti. Prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) potrebno je priložiti slijedeće:

a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b) dokaz o nezaposlenosti - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona)

c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. ovoga Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. ovoga Zakona)

f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) ovoga Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) ovoga Zakona)

h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Poveznica na internetsku stranicu na koj su navedeni dokazi potreni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić KOLIBRI Ruščenica 19, 10040 Zagreb, uz naznaku: „Za natječaj”

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća. objavom rezultata na web stranici vrtića.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Poslodavac pokriva troškove prijevoza za Grad Zagreb u cijelosti. Za radnike koji žive izvan Grada Zagreba troškovi prijevoza pokrivaju se sukladno odredbama kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu DV Kolibri

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića KOLIBRI.

Natječaj je objavljen dana: 19.06.2019. i traje do 27.06.2019.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ KOLIBRI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ruščenica 19, 10040 Zagreb

Identificador de la vacante:1768939.

Ver las 601 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en finanzas : Contables ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: