Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Economistas > Voditelj/ica Računovodstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contrato de Economistas en Croacia

Voditelj/ica Računovodstva

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18) i prema Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi  („Narodne novine“, br. 40/14).

- završen prediplomski ili diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja, odnosno viša ili visoka stručna sprema prema ranijim propisima (VI ili VII stupanj)

- najmanje jedna godine radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva u osnovnim školama

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola ( čl.13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13 i 152/14).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:     https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti:

životopis

presliku dokaza o stručnoj spremi

presliku osobne iskaznice

uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak – ne starije od 30 dana

potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj službi HZMO-a

dokaz o radu na poslovima računovodstva u osnovnoj školi (preslika ug. o radu i sl.)

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Natječaj će biti objavljen na mrežnoj stranici Osnovne škole Netretić i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Karlovac.

Prijavu s nazivom radnog mjesta i potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Osnovna škola Netretić, Netretić 1, 47271 Netretić s naznakom „Za natječaj-vod. računovodstva.“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA NETRETIĆ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Netretić 1, 47271 Netretić

Identificador de la vacante:1764569.

Ver las 159 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: