Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Economistas > Voditelj/ica Računovodstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA. Croacia

Oferta de empleo en Croacia de Economistas

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Glazbena škola Ivana Matetića - Ronjgova Pula, Pula, Ciscuttijeva 22, raspisuje

NATJEČAJ

(Prijem u radni odnos)

 

VODITELJ/CA RAČUNOVODSTVA, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

UVJETI:

- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (“Narodne novine” br. 93/14. i 127/17.) i članku 107. stav. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”, br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), kandidati  trebaju imati slijedeću vrstu i razinu obrazovanja:

- završeni diplomski sveučilišni studij ekonomije ili

- specijalistički diplomski stručni studij – polje ekonomija ili

- VSS ekonomske struke stečene prema ranijim propisima

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

–   životopis,

–   dokaz o državljanstvu,

–   dokaz o stečenoj stručnoj spremi

–   uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

–   potvrdu odnosno elektronički zapis o radno – pravnom statusu iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana raspisivanja natječaja).

 

     U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela i e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije zasnivanja radnog odnosa potrebno je predočiti izvornik na uvid.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo

pod jednakim uvjetima.

 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine“, br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravodobne, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju. Kandidat/kinja koji/a ne pristupi procjeni odnosno testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.

 

Kandidat/kinja koji/a bude izabran/a primit će se u radni odnos uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Način, vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno procjene bit će objavljeni na web stranici Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula (https://www.imr.hr/o-nama/natjecaji/) najkasnije tri dana prije dana određenog za testiranje odnosno procjenu.

 

Prijave s dokazima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula (https://www.imr.hr/o-nama/natjecaji/).

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti poštom na adresu Škole: Glazbena škola Ivana Matetića - Ronjgova Pula, 52100 Pula, Ciscuttijeva 22, s naznakom “ZA NATJEČAJ “.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom na mrežnoj stranici Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula (https://www.imr.hr/o-nama/natjecaji/). Dostava rezultata natječaja smatra se obavljenom svim kandidatima istekom osmog dana od dana javne objave na mrežnoj stranici Glazbene škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula.

Osobe koje se prijave na natječaj podnošenjem prijave daju svoju privolu Glazbenoj školi Ivana Matetića – Ronjgova Pula da može prikupljati i obrađivati njihove osobne podatke iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18) te da ih može koristiti i u svrhu kontaktiranja i objave na svojoj internetskoj stranici i/ili oglasnoj ploči.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA PULA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ciscuttijeva 22, 52100 Pula

Identificador de la vacante:1763566.

Ver las 159 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: