Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesionales del derecho y servicios legales > Voditelj/ica Odjela Ljudskih Resursa

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VODITELJ/ICA ODJELA LJUDSKIH RESURSA. Croacia

Ofertas de trabajo en Croacia de Profesionales del derecho y servicios legales

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Legal, social, cultural and related associate professionals › Legal, social and religious associate professionals › Legal and related associate professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

VOZAČ U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA – 7 izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

SSS, zanimanje vozač motornog vozila, vozačka dozvola B kategorije, najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja te najmanje 90 % pozitivno ocijenjenih elemenata iz probne vožnje.

Uz pisanu zamolbu, u kojoj treba naznačiti točke za koje se zamolba podnosi, potrebno je priložiti životopis i presliku svjedodžbe o završenom školovanju, osobne iskaznice, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, odobrenja za samostalan rad (zdravstveni radnici) i presliku vozačke dozvole B kategorije za ona radna mjesta za koja je propisana kao uvjet.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.

Kandidati su u prijavi dužni navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu, elektroničku adresu za primanje pismena te broj telefona dostupnosti kandidata.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na pravo prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br.33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 75/18).

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba pridržava u cijelosti ili djelomično pravo poništenja ovog natječaja bez obrazloženja.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se na jednak način i na ženski i muški rod, a prema Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 3. 10. 2023. na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, 10000 Zagreb.

Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba (www.hitnazg.hr) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sve obavijesti i odluke vezane uz tijek natječaja (poziv na testiranje, odluka o odabiru i sl.) bit će objavljeni na web-stranicama Zavoda: www.hitnazg.hr te kandidati o tome neće biti pojedinačno obavještavani. Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na predmetni natječaj.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: NZHMGZ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, He

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 27 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2388841.

Ver las 5 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines › Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos › Profesionales de nivel medio del derecho y servicios legales y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: