Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Cocineros > Voditelj/ica Kuhinje - Kuhar/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos en Croacia de Cocineros

Voditelj/ica Kuhinje - Kuhar/ica

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros.

Service and sales workers : Personal service workers : Cooks : Cooks

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 26. i 35 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 10/97 ,NN 94/2013) i članka 50.Statuta ,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tičići Novigrad – Scuola materna Tičići Cittanova , raspisuje    

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1. voditelj –ica kuhinje  - kuhar-ica ( M/Ž)

 na određeno puno radno vrijeme  do povratka radnice s bolovanja , na posao

- 1 izvršitelj-ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu:

 

 • KV, VKV kuhar
 • 3 godine radnog iskustva na tim poslovima
 • da nije pravomoćno osuđivan-a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi,
 • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,

   

  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Za radno mjesto  može se prijaviti osoba oba spola koja ispunjava propisane uvjete.

 

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili preslika diplome)
 • dokaz o radnom stažu (Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom stažu)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od  natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda (ne starije od dana objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • kratak životopis
 • radni životopis

  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dokumentacija dostavljena u izvorniku ili ovjerenoj preslici će se vratiti kandidatima koji nisu odabrani.

Prijave za natječaj s preslikom traženih dokumenata,te životopisom, dostaviti na adresu: Dječji vrtić Tičići  PP 23 ,52466 Novigrad ,u roku od 8 dana od dana objave natječaja , s naznakom “Za natječaj”.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni  u roku od  30  dana od dana isteka roka za podnošenja prijava. 

 

                                                                                  Predsjednica Upravnog vijeća       

                                                                                                Lorna Lisjak Makin                                                                                                                                       

              

 

 

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: 52466 NOVIGRAD, Emonijska 6

Identificador de la vacante:1766861.

Ver las 1,927 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los servicios personales : Cocineros : Cocineros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: