Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Ingenieros civiles > Viši/a Stručni/a Savjetnik/ica (ured Za Infrastrukturne I Građevinske Radove)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

VIŠI/A STRUČNI/A SAVJETNIK/ICA (URED ZA INFRASTRUKTURNE I GRAĐEVINSKE RADOVE)

Oferta de empleo de Ingenieros civiles en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) › Ingenieros civiles.

Traducción de la profesión: Professionals › Science and engineering professionals › Engineering professionals (excluding electrotechnology) › Civil engineers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 21. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i članka 3. Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje (KLASA: 023-01/15-04/01, URBROJ: 358-08-02-16-6 od 19. prosinca 2020.), te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi natječaja za zapošljavanje (KLASA: 023-01/15-04/01, URBROJ: 358-11-02-22-30 od 11. veljače 2023. godine), donosim

ODLUKU

o objavi javnog natječaja

za popunu sljedećih radnih mjesta zbog povećanja opsega posla:

U13. URED ZA INFRASTRUKTURNE I GRAĐEVINSKE RADOVE

22. Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica– na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja građevinarstva, arhitekture ili druge odgovarajuće tehničke struke, najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva, javne institucije i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo država članica Europske unije.

PRAVILA I NAČIN PRIJAVE

Prijavi je potrebno priložiti:

1.životopis na hrvatskom jeziku (poželjno u Europass formatu);

2.dokaz o državljanstvu RH (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ako kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice ili elektroničkog zapisa iz knjige državljana ili jednakovrijedan dokument kojim se dokazuje državljanstvo jedne od država članica EU);

3.dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju); osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u Republici Hrvatskoj;

4.dokaz o znanju engleskog jezika za radna mjesta u kojima je isto propisano kao uvjet (preslika svjedodžbe, indeksa, potvrda o završenom tečaju u verificiranoj ustanovi, dokaz o završetku formalnog obrazovanja na stranom jeziku i sl.) – potrebno je priložiti prvu stranicu indeksa ili svjedodžbe iz koje je vidljiv identitet kandidata, kao i vidljiv broj indeksa sa svim stranicama koje se prilažu kao dokaz. Kao dokaz se neće priznavati potvrde o pohađanju kratkoročnih seminara na stranom jeziku.;

5.kandidati koji su strani državljani, uz prijavu su obvezni priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B2) od strane verificirane ustanove;

6.dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, nakon završetka tražene razine stručne spreme (preslika potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)) ne stariji od mjesec dana; ili preslika potvrde bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je kandidat obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu ili jednakovrijednih dokumenata – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); ili preslika prevedenih i ovjerenih inozemnih ugovora, neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći s obzirom na to da ne sadrži potrebne podatke:

7.preslika uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe).

Natjecati se mogu i osobe koje nisu završile programe izobrazbe vezane uz fondove Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku od jedne godine od dana početka rada, a programe koji nisu u to vrijeme organizirani u roku od jedne godine od dana početka provedbe tih programa.

Za radna mjesta pripravnika mogu se prijaviti isključivo osobe bez radnog iskustva odnosno s manje od godinu dana radnog iskustva.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je dostaviti original uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana.

Prijave se mogu podnijeti isključivo putem internetske stranice karijera Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (https://safu.talentlyft.com/p/otvoreni-natjecaji), u roku od 8 dana od dana objave na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U slučaju prijave na više radnih mjesta, kandidati moraju sve potrebne dokumente učitati (uploadati) za svako pojedino mjesto. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije neće razmatrati elektroničke prijave zaprimljene nakon tog datuma i vremena. Podnositeljima prijava savjetuje se da ne čekaju zadnji dan za slanje prijave jer opterećenost internetske mreže ili kvar internetske veze može prouzročiti probleme pri slanju. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije nije odgovorna za kašnjenja uzrokovana tim poteškoćama. Za svako pojedino radno mjesto za koje podnese prijavu, kandidat će dobiti automatski odgovor da je prijava zaprimljena.

Sva eventualna pitanja kandidati mogu uputiti isključivo na adresu elektroničke pošte zaposljavanjesafu.hr .

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije zadržava pravo u svakom trenutku od kandidata zatražiti dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na dokazivanje radnog iskustva (potvrda poslodavca o poslovima koje je obavljao, ugovore o radu/rješenja, ugovore o djelu i slično), kao i druge odgovarajuće dokaze.

U procesu selekcije, u slučajevima u kojima se kandidati isključuju iz daljnjeg tijeka selekcije te im se na njihov povratni upit putem elektroničke pošte dostavi zahtjev za pojašnjenjem, kandidati su na isti dužni odgovoriti u roku od 3 dana od postavljenog zahtjeva za pojašnjenjem i to isključivo na adresu elektroničke pošte zaposljavanjesafu.hr .

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije pridržava pravo organizirati psihologijsko testiranje kandidata.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, Internet stranice Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i portala MojPosao.

Kandidati su dužni pratiti sve relevantne informacije i obavijesti vezane uz tijek natječaja koje će se objavljivati na internetskoj stranici karijera Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (https://safu.talentlyft.com/p/otvoreni-natjecaji).

Za kandidata koji ne pristupi bilo kojem dijelu selekcijskog postupka za koji je dobio poziv ili ne odgovori na zahtjev za pojašnjenjem u gore navedenom roku, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Informacije u vezi s ostvarivanjem prava prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Prijave zaprimljene putem pošte ili osobno, također neće biti razmatrane.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, OIB 11548277852 (Agencija), prethodno navedene osobne podatke obrađuje u svrhu provedbe javnog natječaja za zapošljavanje, odnosno u svrhu pregleda zaprimljenih prijava i odabira kandidata s kojima će se zasnovati radni odnos.

Predmetna obrada osobnih podataka je nužna kako bi Agencija izvršila svoje pravne obveze u skladu s pravilima i propisima kojima je uređeno zasnivanje radnih odnosa u javnim ustanovama, odnosno u javnopravnim tijelima.

Također, u svrhu osiguranja transparentnosti javnog natječaja, odnosno postupka odabira kandidata, ime, prezime te struka odabranog kandidata objavit će se na internetskim stranicama karijera Agencije.

Osobni podatci kandidata koji bude odabran temeljem provedenog javnog natječaja, odnosno postupka odabira obrađuju se u svrhu zasnivanja radnog odnosa. Predmetna obrada osobnih podataka je nužna kako bi se sklopio ugovor o radu.

Više informacija o tome kako Agencija prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke te koja prava možete ostvariti u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka (na primjer, pravo na pristup, pravo na ispravak i slično), možete saznati slanjem upita na adresu elektroničke pošte osobni.podacisafu.hr ili pisanim putem na adresu Ulica grada Vukovara 284 C, 10 000 Zagreb.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 4 años.

Empleador: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Instrucciones para solicitar:

Email: zaposljavanjesafu.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 27 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2388527.

Ver las 92 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) › Ingenieros civiles ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: