Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > arquitecto/arquitecta > Viši/a Savjetnik/ca Za Komunalnu Infrastrukturu

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo en Croacia de arquitecto/arquitecta

Viši/a Savjetnik/ca Za Komunalnu Infrastrukturu

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores › Arquitectos › arquitecto/arquitecta.

Traducción de la profesión: Professionals › Science and engineering professionals › Architects, planners, surveyors and designers › Building architects.

Descripción de la oferta de trabajo:

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD LABIN

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i upravljanje imovinom

KLASA: 112-03/23-01/4

URBROJ: 2163-4-04-23-2

Labin, 8. rujna 2023.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom na temelju članka 19. i 29.. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08.,61/11., 4/18. i 112/19.– u nastavku teksta ZSN), raspisuje

OGLAS

za prijam u službu

 1. Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu - (1 izvršitelj – m/ž), na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu, do njenog povratka na posao.

Posebni uvjeti:

 • Magistar struke ili stručni specijalist arhitektonske, građevinske ili druge odgovarajuće tehničke struke
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit
 • poznavanje rada na računalu
 • poznavanje engleskog jezika.

  Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07. i 118/12.) stručne uvjete ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

  Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisane odredbama članka 12. ZSN.

  U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

  Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

  Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

  Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • dokaz o stručnoj spremii struci (preslika diplome ili svjedodžbe)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Neće se priznat kao dokaz dostavljena Potvrda o stažu i plaći s obzirom da ne sadrži potrebne podatke.
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ranijeg poslodavca, odnosno drugi dokument- preslika ugovora o radu, preslika rješenja o rasporedu i slično) ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i strukeu trajanju od najmanje četiri (4) godine, koji mora sadržavati vrstu poslova koju je podnositelj obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje ili elektroničko izdano uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak(ne starije od 3 mjeseca od dana objave oglasa)
 • dokaz da podnositelj prijave poznaje rad na računalu (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 • dokaz da podnositelj prijave poznaje engleski jezik (svjedodžba, potvrda ili vlastoručno potpisana izjava)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)

  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

  Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava.

  Osoba koja ispunjava sve navedene uvjete, a nema položen državni stručni ispit, može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu.

  Okolnost da kandidat ima položen državni stručni ispit, ne daje mu prednost prilikom prijma u službu u odnosu na kandidata koji ispit nije položio.

  Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

  U službu se prima uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, sukladno članku 28. ZSN-a.

  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na oglas pozvati na to pravo i obvezne su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu (članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19. i 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20.)

  Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.

  Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

  Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na oglas priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku:

  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

  Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenoga pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s dokazima (rješenje, uvjerenje, potvrda i sl.).

  Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Labin kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679.od 27. travnja 2016. godine.

  Postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Na mrežnoj stranici Grada Labina ( www.labin.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata. Na navedenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Labina biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Prijave na oglas podnose se na adresu: GRAD LABIN, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Titov trg 11, 52220 Labin, s naznakom: “NE OTVARATI- viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu“ u roku 8 dana od dana objave oglasa pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

  O rezultatima oglasa kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

  Nakon raspisanog oglasa i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se provesti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju oglasa.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 4 años.

Empleador: GRAD LABIN.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Titov trg 11, 52220 Labin

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 12 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2380629.

Ver las 63 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores › Arquitectos › arquitecto/arquitecta ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: