Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitarios > Vil Du Bli Tenesteleiar/oppvekstsjef I Ein Gjestfri Og Nyskapande Nasjonalparkkommune?

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vil du bli tenesteleiar/oppvekstsjef i ein gjestfri og nyskapande nasjonalparkkommune?

Trabajos en Noruega (Innlandet) de director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitarios

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores y gerentes de producción y operaciones › Directores y gerentes de servicios profesionales › Directores de servicios de salud › director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitarios.

Traducción de la profesión: Managers › Production and specialised services managers › Professional services managers › Health services managers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Lom kommune har to kommunale barnehagar, ein barneskule og ein ungdomsskule. Gjennom ny organisering med felles leiing av barnehagar og skular, ynskjer vi å oppnå ei meir heilskapleg tilnærming til barn og unge sitt oppvekst- og læringsmiljø. Til dette treng vi ein dyktig tenesteleiar for oppvekst.

Lom kommune har ein styringsmodell der tenesteleiar rapporterer til administrasjonssjefen ved kommunalsjef. Tenesteleiar vil gå inn i utvida leiargruppe, og skal ha det overordna resultatansvaret for tenesteområdet oppvekst med personalansvar for barnehagestyrarar, rektorar og ungdomskonsulent. Oppvekstsektoren har over tid jobba med inkluderande praksis i barnehage, skule og SFO, samt med digitalisering og aktiv læring. Elevundersøkingar og andre undersøkingar syner at resultatet av arbeidet er godt.

Ein god barndom legg grunnlaget for eit godt liv. Å gje barn og unge eit best mogleg utgangspunkt for å meistre vaksenlivet, er ei av kommunen sine viktigaste oppgåver. Lom kommune legg stor vekt på at tidleg innsats og helsefremmande arbeid skal vere samordna rundt familien. Barn og familiar skal få god, heilskapleg og nyttig hjelp til riktig tid. Hjelpa skal vere tilpassa behovet, og den tverrfaglege oppfølginga skal vere koordinert på tvers av tenesteområda. Tenesteleiar vil ha ansvar for å fylgje opp føringane i oppvekstreforma.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for å fylgje opp satsingsområde i samfunnsplanen
 • Leie og koordinere felles utviklingsarbeid i tråd med nasjonale føringar og reformar
 • Leie og motivere til ei heilskapleg tilnærming til barn og unge sitt oppvekst- og læringsmiljø
 • Arbeide for lik og god kvalitet i barnehagane og skulane, og etablere ein god styringsdialog med styrarar og rektorar
 • Støtte og rettleie styrarane og rektorane i sitt leiaroppdrag, mellom anna ved å analysere resultat på barnehage- og skuleeigarnivå, samt rettleie tenestene i deira analysearbeid
 • Bidra til å utvikle skulane og barnehagane som lærande organisasjonar
 • Bidra til å forvalte ressursar på ein måte som gjev best mogleg kvalitet innan gjeldande rammer
 • Bidra til godt tverrfagleg samarbeid med andre kommunale tenester, samt til utvikling av Lom kommune gjennom aktiv deltaking i utvida leiargruppe og ulike nettverk
 • Ivareta myndeoppgåver for skule og barnehage
 • Utgreie og saksbehandle politiske og administrative saker på overordna nivå
 • Invitere til, og legge til rette for eit godt samarbeid med kommunalt foreldreutval
 • Oppfylgingsansvar av vertskommunesamarbeid for barnevern, PPT og kulturskule
 • Deltaking inn i regionalt samarbeidsfora, 6k oppvekst

Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning og skulefagleg kompetanse
 • Det er ein fordel om du har leiarerfaring og kan vise til oppnådde resultat
 • Kunnskapsbasert tilnærming til læring og utvikling, og evne til å leie ein organisasjon under kontinuerleg utvikling
 • God kompetanse innan saksbehandling
 • God økonomiforståing
 • Svært god kommunikasjonsevne, munnleg og skriftleg (nynorsk skriftspråk)
 • Høg digital kompetanse

Personlege eigenskapar

 • Gode leiareigenskapar, med evne til å byggje gode relasjonar og følgje opp resultat
 • Evne til samarbeid
 • Evne til å arbeide systematisk, langsiktig og med gjennomføringskraft
 • Evne til å skape visjonar og gje retning
 • Evne til høgt arbeidstempo, sette grenser og prioritere
 • Kunne lytte til, samarbeide med, rettleie og inspirere medarbeidarar
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Systematisk og strukturert
 • God rolleforståing knytt til tilhøvet mellom administrasjon og politikk

Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personleg eignaheit

Vi kan tilby

 • Spennande jobb i eit godt arbeidsmiljø med høg kompetanse
 • Deltaking i leiarnettverk kring kollektiv læring, leiing og utvikling
 • Kontinuerleg arbeid med leiarutvikling og innovasjon
 • Løn etter avtale
 • Godt samarbeidsklima

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å ta kontakt med kommunalsjef Synne Skogsrud, telefon [99 62 90 16](tel:99 62 90 16), eller administrasjonssjef Elin Fjeldberg, telefon [90 73 73 67](tel:90 73 73 67).

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju, og namnet på søkjarane vil bli gjort offentleg.

Det er krav om politiattest.

Velkomen til oss!

Om arbeidsgiveren:

Lom er kjend for sin mektige natur, si friske luft og varierte opplevingar.

I Jotunheimen nasjonalpark finn du dei høgaste fjella i Noreg, som Galdhøpiggen og Glittertind. Det populære friluftsområdet har lange tradisjonar knytt til fotturisme, klatring og tinderangling, og byr på eit omfattande nett av merka ruter og trivelege turisthytter.

Kommunen har eit kompakt sentrum med tilgang til fleire aktivitetar og opplevingar, butikkar, kafear, hotell og restaurantar. Mest kjend er kanskje Bakeriet i Lom.

País del trabajo: Noruega.

Región: Innlandet.

Ver 412 ofertas de trabajo en "Innlandet" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Empleador: LOM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 15 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:3faec7fd-8185-4e1a-854f-57475171232d.

Ver las 62 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores y gerentes de producción y operaciones › Directores y gerentes de servicios profesionales › Directores de servicios de salud › director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitarios ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: