Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesionales en derecho > Viši Stručni Suradnik/ Suradnica Za Poduzetništvo

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajar en Croacia de Profesionales en derecho

Viši Stručni Suradnik/ Suradnica Za Poduzetništvo

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Legal professionals not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Pročelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme

u Grad Opatiju, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, na radno mjesto viši stručni suradnik za poduzetništvo (1 izvršitelj, m/ž) za rad na Projektu uspostave poduzetničkog inkubatora HUBBAZIA- centar za inovacije u turizmu.

Osoba se prima u službu za vrijeme trajanja projekta, uz probni rad od 2 mjeseca.

Projekt završava 24. srpnja 2022. godine uz mogućnost produženja njegovog trajanja.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme, osim ako ZSN- om nije drugačije određeno.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a, te sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je prema ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu tražene struke.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Za dokumentaciju na stranom jeziku potrebno je dostaviti ovjereni prijevod.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN-a.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti primljena u službu, pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslik diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim oglasom,

– vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– elektronički zapis ili preslik uvjerenja da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca računajući od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje,

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (e-radna knjižica ili preslik potvrde o radnopravnom statusu),

– dokaz o radnom iskustvu iz kojeg je vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (preslik potvrde poslodavca, preslik rješenja o rasporedu, preslik ugovora o radu i dr.),

– preslik dokaza o položenome državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava.

Za ocjenu ispunjavaju li podnositelji prijave uvjete naznačene u oglasu, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na oglas.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima; članak 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20). Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Prilikom pozivanja na pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (primjerice: da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti preslik dokaza o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na linku

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Postupak prijma u službu obuhvaća obaveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na mrežnoj stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o postupku prijma u službu. Na navedenoj mrežnoj stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Grad Opatija, Povjerenstvo za provedbu oglasa (s naznakom naziva radnog mjesta), Maršala Tita 3, 51410 Opatija, u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija. Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Opatije, M. Tita 3, 51410 Opatija u zatvorenoj koverti.

Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Empleador: GRAD OPATIJA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: M. Tita 3, 51 410 Opatija

Identificador de la vacante:1950327.

Ver las 211 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: