Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Economistas > Viši Stručni Suradnik Za Javnu Nabavu (m/ž)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo de Economistas en Croacia

Viši Stručni Suradnik Za Javnu Nabavu (m/ž)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 19. stavaka 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 04/18), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca objavljuje

OGLAS ZA PRIJEM U SLUŽBU

NA ODREĐENO VRIJEME

za prijem u službu:

- Višeg stručnog suradnika (m/ž) za javnu nabavu - u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i razvoj Grada Benkovca

- na određeno vrijeme (zamjena) 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu za radno mjesto:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

  Osim navedenih općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državniu stručni ispit
 • osnovno znanje u Ms Office-u

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
 • elektronički zapis ili potvrdu o radnom stažu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • ugovor o radu ili potvrdu poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova i vremensko razdoblje obavljanja poslova ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz radnog iskustva,
 • dokaz hrvatskog državljanstva (preslik osobne iskaznice ili domovnice),
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijem ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima inamještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati).

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijema u službu.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o prijmu su službu, čime dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na temelju kojeg ostvaruje pravo.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave oglasa na HZZ-u Područna služba Zadar, Ispostava Benkovac s naznakom: » Za oglas - za prijem Višeg stručnog suradnika (m/ž) za za javnu nabavu – ne otvaraj«, i to neposredno u pisarnici gradske uprave Grada Benkovca ili preporučeno poštom na adresu: Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Grada Benkovca www.benkovac.hr i oglasnoj ploči Grada Benkovca najmanje pet dana prije održavanja provjere, bit će objavljen poziv i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Na web stranici Grada Benkovca www.benkovac.hr navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: GRAD BENKOVAC.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12, BENKOVAC

Zamolba: ŠETALIŠTE KNEZA BRANIMIRA 12, BENKOVAC

Identificador de la vacante:1827011.

Ver las 179 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: