Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Ingenieros mecánicos > 2) Viši/a Stručni/a Savjetnik/ca (red.br.sist. 29.) U Odjelu Za Održavanje, Zaštitu Na Radu I Opće Poslove

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación en Croacia de Ingenieros mecánicos

2) Viši/a Stručni/a Savjetnik/ca (red.br.sist. 29.) U Odjelu Za Održavanje, Zaštitu Na Radu I Opće Poslove

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos.

Professionals : Science and engineering professionals : Engineering professionals (excluding electrotechnology) : Mechanical engineers

Descripción de la oferta de trabajo:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Središnja služba

raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

I. SREDIŠNJA SLUŽBA

A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb

2) viši stručni savjetnik (red.br.sist. 29.) u Odjelu za održavanje, zaštitu na radu i opće poslove (m./ž.), jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

Uvjeti:

- završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničke ili ekonomske struke

- četiri godine radnog iskustva u struci sa stupnjem stručne spreme koji se traži u ovom natječaju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, a u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, a u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg se vidi na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti:

• osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela i po mogućnosti e-mail adresu)

• Središnju službu i/ili Područnu službu u Zagrebu, redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta u istoj službi, odnosno kandidati koji se prijavljuju i u Središnju službu i u Područnu službu u Zagrebu, dostavljaju jednu prijavu sa svim potrebnim prilozima uz obvezno navođenje svih radnih mjesta na koja se prijavljuju.

Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidati daju suglasnost Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

• životopis

• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, odnosno svjedodžbe o državnoj maturi/završnom radu). Kandidati koji su stručnu spremu stekli u inozemstvu trebaju priložiti i rješenje o nostrifikaciji, odnosno rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije uz pojašnjenje iz kojega je vidljivo koji je to stupanj i razina obrazovanja i s kojim je stupnjem, odnosno razinom obrazovanja to u Republici Hrvatskoj izjednačeno.

• za radna mjesta navedena pod 7), 10), 11), 16) i 17) osobe koje su stekle višu stručnu spremu prema prijašnjim propisima, odnosno čije je školovanje trajalo manje od tri godine trebaju dostaviti potvrdu o izjednačavanju sa stručnim nazivom stručni prvostupnik (baccalaureus), odnosno stručna prvostupnica (baccalaurea)

• za radna mjesta navedena pod 5) i 14) dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije

• za radno mjesto navedeno pod 6) dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova tjelesne zaštite

• za radno mjesto navedeno pod 13) dokaz o položenom stručnom ispitu za arhivara ako je kandidat položio stručni ispit za arhivara

• dokaz o radnom iskustvu u struci s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i strukom (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat radio). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje

• za radna mjesta navedena pod 5), 6) i 8) dokaz o radnom iskustvu sa stupnjem stručne spreme koji je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokaz iz kojeg su vidljivi poslovi na kojima je kandidat radio). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio s odgovarajućim stupnjem stručne spreme koji je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje

• elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-Radna knjižica)

• uvjerenje, odnosno potvrdu o nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci).

Dokazi o ispunjenju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u izvorniku.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta objavljenima u ovom natječaju podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Središnja služba, A. Mihanovića 3, 10000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni natječaj“.

Za radna mjesta navedena pod 4), 5) i 6) obavit će se razgovor – intervju, a za ostala radna mjesta obavit će se pisana provjera znanja - testiranje i razgovor – intervju.

Za radno mjesto navedeno pod 2) testiranje se sastoji od pisane provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, područja gradnje i zaštite na radu.

Pitanja kojima se testira poznavanje ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske temelje se na Ustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/10 – pročišćeni tekst i 05/14 – Odluka Ustavnog suda RH).

Pitanja kojima se testira poznavanje područja gradnje temelje se na Zakonu o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o održavanju građevina (Narodne novine, br. 122/14 i 98/19).

Pitanja kojima se testira poznavanje zaštite na radu temelje se na Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18).

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije održavanja testiranja na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - www.mirovinsko.hr.

Ishod natječajnog postupka u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15) objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – www.mirovinsko.hr

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 4 años.

Empleador: HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: A. MIHANOVIĆA 3, 10000 ZAGREB

Identificador de la vacante:1948954.

Ver las 316 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos) : Ingenieros mecánicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: