Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > economista > 2.viši/a Referent/ica Za Izvlaštenja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2.VIŠI/A REFERENT/ICA ZA IZVLAŠTENJA. Croacia

Oferta de empleo en Croacia de economista

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas › economista.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Social and religious professionals › Economists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, objavljuje

OGLAS

za prijam službenika/ce u Upravni odjel za prostorno uređenje,

graditeljstvo i zaštitu okoliša

 1. Viši referent za izvlaštenja

 • 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Stručni uvjeti:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit i
 • poznavanje rada na računalu

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova na koje se osoba prima

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji imaju ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene struke, a nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u propisanom roku od dana prijma u službu.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju («Narodne novine» br. 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. toga Zakona.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te o tome priložiti dokaz, kao i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Ukoliko posebnim zakonom nije propisano koju dokumentaciju treba priložiti uz prijavu, kandidat je dužan priložiti dokaz da je nezaposlen izdan u vrijeme trajanja oglasa i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji («NN» br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na oglas osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane odredbama navedenog Zakona koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19).

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo za provedbu oglasa provest će testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web stranici Ličko-senjske županije www.licko-senjska.hr (kliknuti natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja.

Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Ličko-senjske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

U pisanoj prijavi na oglas obvezno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj mobitela te adresu elektroničke pošte) i naznaku za koje radno mjesto se podnosi prijava.

Prijava mora obvezno biti vlastoručno potpisana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u neovjerenoj preslici:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi,
 • dokaz o položenom državnom ispitu
 • dokaz o znanju rada na računalu (presliku certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja ili vlastoručno potpisana izjava kandidata),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca od objave oglasa),
 • elektronički zapis ili potvrdu o ukupnom radnom iskustvu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 1 mjeseca od objave oglasa), a koji elektronički zapis/potvrda, između ostalih podataka, mora sadržavati i podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja,
 • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (presliku rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osobe koje su podnijele prijavu na oglas suglasne su da Županija dalje obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provođenja oglasnog postupka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Kandidat koji bude izabran dužan je prije donošenja rješenja o prijmu dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku svu traženu dokumentaciju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Priložena oglasna dokumentacija se ne vraća.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu takve prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na oglas.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koje podnesu nepravodobnu i neurednu prijavu obavijestit će se o tome pisanim putem.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Gospić na adresu: Ličko-senjska županija, Upravni odjel za pravne i opće poslove te ljudske potencijale, Dr. F. Tuđmana 4, Gospić s naznakom «za oglas».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 3.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dr. Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 18 de Marzo de 2023, y con identificador de la vacante:2293962.

Ver las 242 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Economistas › economista ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: