Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Informatike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA INFORMATIKE. Croacia

Ofertas de empleo de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članaka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj ravnateljica Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

UČITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Mjesto rada: matična škola i područne škole

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa pod točkom 1.:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora zadovoljavati i posebne uvjete:

 • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
 • odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 64/20) te vrsta obrazovanja sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 17/20).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja ( preslika diplome o završenom studiju)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za učitelja ako kandidat ima položen stručni ispit odnosno dokaz sukladno članku 157., stavcima 1. i 2. Zakona da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita
 • dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 7 dana od dana objave Natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA KOVAČIĆA HUM NA SUTLI, Hum na Sutli 152/1, 49 231 Hum na Sutli.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Sukladno članku 13., stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema čI.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.48. stavcima 1.-3- Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz stavka 1. članka.49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (NN 84/21):

 • rješenje ili potvrdu o priznatom statusu
 • dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 47. stavka 1. i članka 48. stavka 1. ovoga Zakona)
 • presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja osim ako se radi o prvom zapošljavanju (u slučaju iz članka 47. stavka 1. i članka 48. stavka 1. ovoga Zakona)
 • potvrdu poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana odnosno ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba iz članka 47. stavka 1. i članka 48. stavka 1. ovoga Zakona zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima (u slučaju iz članka 47. stavka 2. i članka 48. stavka 2. ovoga Zakona).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune, provest će se testiranje. Sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata objavljeni su na mrežnoj stranici OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli, http://os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/ , istovremeno s natječajem, u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana testiranja na mrežnoj stranici OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli, http://os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/ , u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATA NA TESTIRANJE“.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli, http://os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/ , u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA“, najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

Natječaj je objavljen dana 17.08.2022. godine, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli, http://os-vkovacica-humnasutli.skole.hr/ , u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“ te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 25.08.2022. godine.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 20167679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA KOVAČIĆA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Hum na Sutli 152/1, 49231 Hum na Sutli

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 19 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:2191658.

Ver las 114 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: