Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Músicos, cantantes y compositores > Učitelj/ica Glazbene Kulture

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante de Músicos, cantantes y compositores en Croacia

Učitelj/ica Glazbene Kulture

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Artistas creativos e interpretativos › Músicos, cantantes y compositores.

Traducción de la profesión: Professionals › Legal, social and cultural professionals › Creative and performing artists › Musicians, singers and composers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20), članka 6. Pravilnika o radu te članka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Augustinčića, ravnateljica raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture

•1 izvršitelj – m/ž na neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 h tjedno

Vrsta ugovora: ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme (13 h tjedno)

Mjesto rada: u sjedištu škole (Zaprešić)

Prijevoz: u cijelosti

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:

-poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,

-odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja propisana člankom 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 64/20) (u nastavku teksta: Zakon), te člankom 24. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19., 75/20) (u nastavku teksta: Pravilnik).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

1.životopis

2.dokaz o državljanstvu

3.diplomu odnosno dokaz o stečenoj razini i vrsti obrazovanja

4.dokaz o evidentiranom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis HZMO, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)

5.dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl. 106 Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja)

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obavezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/02 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka, a po pozivu Povjerenstva koje provodi procjenu i vrednovanje kandidata (u nastavku teksta: Povjerenstvo) kandidat je dužan prije izbora predočiti izvornike traženih isprava. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera kompetencija putem testiranja i razgovora (intervjua) s kandidatima.

Povjerenstvo koje provodi procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj imenuje ravnateljica Osnovne škole Antuna Augustinčića. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Kandidati su obvezni pristupiti provjeri kompetencija putem testiranja/razgovora (intervjua). Ako kandidat ne pristupi testiranju/razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja, odnosno razgovora, te popis literature o poznavanju propisa objavit će se na mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Augustinčića, http://www.os-aaugustincica-zapresic.skole.hr/ u rubrici „Natječaji za zapošljavanje“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem mrežne stranice školske ustanove najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Antuna Augustinčića, da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole:

Osnovna škola Antuna Augustinčića, Vladimira Nazora 2a, 10290 Zaprešić, s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU GLAZBENE KULTURE".

Rok za podnošenje prijava je trideset pet (35) dana od dana objave natječaja 15. srpnja 2022. godine (odnosno do 19. kolovoza 2022. g), na mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Augustinčića, http://www.os-aaugustincica-zapresic.skole.hr/ u rubrici „Natječaji za zapošljavanje“ , oglasnoj ploči Osnovne škole Antuna Augustinčića, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Osnovna škola Antuna Augustinčića, Vladimira Nazor

Zamolba: Osnovna škola Antuna Augustinčića, Vladimira Nazor

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 10 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:2180870.

Ver las 15 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Artistas creativos e interpretativos › Músicos, cantantes y compositores ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: