Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Oficinistas generales > Upravni Referent/upravna Referentica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación en Croacia de Oficinistas generales

Upravni Referent/upravna Referentica

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine“ broj 78/17 i 89/19) Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka raspisuje

O G L A S

za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

6. POLICIJSKA POSTAJA IVANIĆ GRAD

- upravni referent - 1 izvršitelja/ica, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto

Stručni uvjeti:

- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,

- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od dva mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56. Zakona o državnim službenicima.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na oglas u kojoj su obvezni navesti redne brojeve, nazive ustrojstvenih jedinica i nazive radnih mjesta za koja se prijavljuju.

Obrazac prijave na oglas nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke zagrebacka-policija.gov.hr

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na oglas kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,

2. presliku svjedodžbe,

3. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),

4. za cijelo razdoblje koje je kao stručni uvjet navedeno u oglasu, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj obavljao navedene poslove),

5. presliku isprave o položenom državnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit)

6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

Služba za pravne poslove i ljudske potencijale

Zagreb, Petrinjska 30,

s naznakom “Za oglas”.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/om na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017 i 98/2019), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/2019), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune, kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).

Na testiranje se upućuju svi kandidati/kinje s liste koji ispunjavaju formalne uvjete.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Na web stranici Policijske uprave zagrebačke zagrebacka-policija.gov.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim oglasom, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom oglasa.

Na web stranici Policijske uprave zagrebačke zagrebacka-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr. objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Policijske uprave zagrebačke zagrebacka-policija.gov.hr

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom oglasu.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: PETRINJSKA 30, 10000 ZAGREB

Identificador de la vacante:1817555.

Ver las 797 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: