Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/učiteljica Razredne Nastave U Produženom Boravku

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Učitelj/učiteljica Razredne Nastave U Produženom Boravku

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU

1 izvršitelj (m/ž)

određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

zamjena

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, br. 6/2019).

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

1. životopis

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)

5. elektronički zapis staža ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran na natječaju, dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije sklapanja ugovora o radu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, za potrebe natječaja, priložiti isprave u izvorniku, kojima se dokazuje pravo prednosti pri zapošljavanju. Nakon završetka natječajnog postupka, kandidatu će se vratiti isprave u izvorniku.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19), poziva se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priloži i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje s osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja priložiti i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidat može dostaviti na e-mail adresu skolaos-gvitez-os.skole.hr ili poštom s naznakom „Za natječaj-produženi boravak“ na adresu:

Osnovna škola „Grigor Vitez“, Korčulanska 1, 31000 Osijek.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ „Grigor Vitez“.

Natječaj je objavljen dana 25. studenoga 2020. godine i vrijedi do 3. prosinca 2020. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08, 69/17).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Škola ne obavještava ovu osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Testiranje kandidata: Nakon proteka roka za prijavu na natječaj, provest će se jedan ili više postupaka vrednovanja kandidata sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Grigor Vitez“. Odluku o načinu vrednovanja kandidata, na prijedlog ravnatelja, donosi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata.

Odluku o načinu i sadržaju vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje, rang lista kandidata te rezultati natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Škole, poveznica http://os-gvitez-os.skole.hr/natjecaji1

Prijavom na natječaj kandidat daje suglasnost OŠ „Grigor Vitez“ za obradu osobnih podatka u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Osnovna škola Grigor Vitez.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Korčulanska 1, Osijek

Identificador de la vacante:1924678.

Ver las 955 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: