Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/učiteljica Razredne Nastave

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE. Croacia

Contratación de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14 – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Križevci (KLASA: 003-05/19-01/01, URBROJ: 2137-43-03-19-1 od 4. listopada 2019.), ravnatelj Osnovne škole "Vladimir Nazor" Križevci raspisuje

N A T J E Č A J

za učitelja/icu razredne nastave (m/ž) na određeno vrijeme do povratka radnice s punim radnim vremenom od 40 sati tjedno i probnim radom od 6 mjeseci – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Bana Josipa Jelačića 23, Križevci

UVJETI: Prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14. – RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 6/19.)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj treba priložiti:

životopis

diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu

uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)

elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja)

U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08. i 69/17.).

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.).

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan/na je u prijavi za natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“, broj 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom obrazovanju visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/na je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na mrežnoj stranici Škole

http://os-vnazor-kc.skole.hr/va_ni_pravilnici_kole/pravilnik_o_na_inu_i_postupku_zapo_ljavanja_u_o_v_nazor_kri_evci

­­­­­­­­­­­­­­­­­­

U slučaju da kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao/la od prijave.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci, ul. bana Josipa Jelačića 23, 48260 Križevci s naznakom: „Natječaj za učitelja/icu razredne nastave“.

O rezultatu izbora kandidati/tkinje će biti obaviješteni u skladu s člankom 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Križevci putem web stranice Škole (os-vnazor-kc.skole.hr).

Natječaj je objavljen 5. svibnja 2021. na web stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Križevci i na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje..

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR KRIŽEVCI.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci, Bana Josi

Identificador de la vacante:1976919.

Ver las 993 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: