Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/učiteljica Razredne Nastave U Predškoli

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Contratación de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Učitelj/učiteljica Razredne Nastave U Predškoli

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE POLAČA

Polača 140

23423 Polača

KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ: 2198-1-36-21-01

Polača, 30. travnja 2021. godine

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) Osnovna škola Franka Lisice Polača raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 • Učitelj/ica razredne nastave u predškoli– 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno

  Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

 1. Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
 2. Da je završila:

 • integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima

Kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložiti:

 • životopis
 • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje da nije pod istragom i da seprotiv kandidatane vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona oodgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franka Lisice Polača i Izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franka Lisice Polača koji su dostupni na web stranici Škole pod rubrikom „Dokumenti i akti škole“ poveznica: http://ospolaca.skole.hr/skola/dokumenti_i_akti_kole

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će vrednovani – usmeno putem razgovora (intervjua), prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je odustao od natječaja. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Na mrežnoj stranici škole – poveznica: http://os-polaca.skole.hr/natje_aji će se objaviti područja, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata.

Kandidati koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17 i 98/19), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) prijavom na natječaj kandidati daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Natječaj je otvoren od 30.04.2021.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, s naznakom „ Za natječaj“ dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole:

OSNOVNA ŠKOLA FRANKA LISICE POLAČA

Polača 140

23423 Polača

Obavijest o ishodu natječajnog postupka sa imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama(http://os-polaca.skole.hr/) pod rubrikom „Natječaji“, u roku od 30 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavješteni.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime, titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Osnovna škola Franka Lisice Polača.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Polača 140, 23 423 Polača

Identificador de la vacante:1977062.

Ver las 1,167 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: