Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/učiteljica Njemačkog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Učitelj/učiteljica Njemačkog Jezika

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: priprema i izvođenje nastave njemačkog jezika

Temeljem čl.107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), čl. 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo, Osnovna škola „Sveti Matej“ Viškovo, Vozišće 13, zastupana po ravnatelju Josipu Crniću, prof., dana 24.02.2021. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

1. UČITELJA/ICE NJEMAČKOG JEZIKA, za rad u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) - 1 izvršitelj/ica

UVJETI: kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (vezano uz čl.105. i 106.) i u skladu s Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19, 75/20).

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl.106 Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana)
  • elektronički zapis ili potvrda o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19), čl. 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13, 98/19), čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl.102.stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN. br. 121/17, 98/19) treba uz prijavu dostaviti dokaze propisane čl.103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji , a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Svi kandidati čije su prijave pravodobne i potpune sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo. Na web stranici škole http://www.ossvetimatej.hr/ (oglasna ploča-natječaji) objavit će se područje provjere za pripremu kandidata za provjeru te vrijeme i mjesto održavanja.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ „Sveti Matej“ Viškovo, Vozišće 13, 51 216 Viškovo, s naznakom „ZA NATJEČAJ-učitelj/ica njemačkog jezika“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao ni prijave upućene elektroničkom poštom odnosno prijave koje ne sadrže sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole http://www.ossvetimatej.hr/ (oglasna ploča-natječaji) najkasnije u roku od mjesec dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA 'SVETI MATEJ'.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: VOZIŠĆE 13,  51 216  VIŠKOVO

Identificador de la vacante:1949349.

Ver las 1,160 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: