Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/učiteljica Matematika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Učitelj/učiteljica Matematika

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Učitelj matematike 2 – 1 izvršitelj/ica, rad na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 32 sata ukupnih radnih obveza tjedno )

Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Marka Marulića, Sinj

Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18.i 98/19.) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN br.6/19.)

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova ( NN br. 82/08. i 69/17.)

Prijava mora sadržavati:

- osobno ime

- adresu stanovanja,

- broj telefona odnosno mobitela

- po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja

- naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- diplomu odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja

- domovnicu, (odnosno dokaz o državljanstvu za strane državljane)

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja )

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završenog natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici od strane javnog bilježnika prema Zakonu o javnom bilježništvu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92.,57/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Najkasnije do isteka roka od tri ( 3 ) radna dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici Škole http://os-mmarulica-sinj.skole.hr/ u izborniku „ZAPOŠLJAVANJE“ podizborniku „ NATJEČAJI“ objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se testiranje provodi o poznavanju propisa.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje u roku od najmanje pet ( 5 ) dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja (poveznica: http://os-mmarulica-sinj.skole.hr/zaposljavanje. U pozivu će biti navedeni datum, vrijeme i mjesto procjene testiranja odnosno vrednovanja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata ako se testiranje provodi o poznavanja propisa. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole u izborniku „ ZAPOŠLJAVANJE „ podizborniku „ NATJEČAJI“.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu i ispunjava uvjete iz natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Marka Marulića, Sinj koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Marka Marulića,Sinj da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Marka Marulića, Sinj http://os-mmarulica-sinj.skole.hr/ u izborniku „ZAPOŠLJAVANJE“, podizborniku „ NATJEČAJI“, u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Marka Marulića, Sinj , mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili zemaljskom poštom na adresu Osnovna škola Marka Marulića, Sinj, Vladimira Nazora 4, 21 230 Sinj ili elektroničkom poštom na e-mail adresu Škole s naznakom „za natječaj – učitelj matematike 2“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen dana 25. veljače 2021. godine, na mrežnoj stranici i Osnovne škole Marka Marulića, Sinj http://www.os-mmarulica-sinj.skole.hr u izborniku „ZAPOŠLJAVANJE“, podizborniku „NATJEČAJI“, i na oglasnoj ploči te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Sinju i traje do 05. ožujka 2021. godine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA MARKA MARULIĆA.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1950310.

Ver las 1,160 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: