Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Učitelj/učiteljica Klavira

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Učitelj/učiteljica Klavira

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Secondary education teachers › Secondary education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,98/19,64/20,151/22) te odredbi Pravilnika o radu i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole dr. Jure Turića Ivica Radošević, dipl. učitelj, donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA

za popunu radnog mjesta, m/ž

  1. Učitelj klavira – 1 izvršitelj, puno neodređeno radno vrijeme, (40 sati tjedno)

S kandidatima koji budu izabrani na temelju ovog Natječaja za zapošljavanje na navedeno radno mjesto sklopit će se Ugovor o radu s probnim rokom sukladno članku 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22).

Uvjeti za popunu radnog mjesta:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12 ,94/13, 152/14,7/17, 68/18,98/19,64/20,151/22) i uvjete prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019,75/20).

Kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- potpisanu prijavu na natječaj

- životopis

- dokaz o državljanstvu

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne stariji od dana raspisivanja natječaja

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je poslodavcu dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike originala.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zakoni-i-ostali-propisi/zakoni/1052

Poziva se kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbe članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) da uz prijavu na natječaj dostavi dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.):

https://zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapošljavanju-osoba-s-invaliditetom

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti i rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22) te u skladu Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/2015., 70/2019. i 47/2020), rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje prema odredbama članaka 12.-19. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole dr. Jure Turića.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo može pozvati na procjenu odnosno testiranje najmanje tri dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje poveznica:

https://os-gospic.hr/dokumenti/pregled/pravilnik-o-postupku-zaposljavanja-te-procjeni-i-vrednovanju-kandidata-za-zaposljavanje

U pozivu će biti naveden način i područje procjene odnosno testiranja. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e- mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama škole: https://os-gospic.hr/

U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti adresu odnosno adresu elektroničke pošte na koju mu može biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja kandidata.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: https://os-gospic.hr/

Prijave se dostavljaju na adresu:

Osnovna škola dr. Jure Turića, Miroslava Kraljevića 15, 53000 Gospić, s naznakom „za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave.

Natječaj je objavljen 26.01.2023.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole dr. Jure Turića, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA DR. JURE TURIĆA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Miroslava Kraljevića 15, 53000 Gospić

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2265902.

Ver las 117 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de enseñanza secundaria › Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: