Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj / Učiteljica Informatike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ / UČITELJICA INFORMATIKE. Croacia

Ofertas de trabajo de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

opis posla: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17., 68/18, 98/19. i 64/20.) ravnateljica Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad, Obala dr. Franje Tuđmana br.1, 21460 Stari Grad, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

  1. učitelja INFORMATIKE – 1 izvršitelj, na neodređeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno)

Mjesto rada: matična škola u Starom Gradu i područna škola Vrbanj u Vrbanju, a po potrebi i područna škola Dol u Dolu.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:

- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19., 75/20.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijavu je potrebno:

- vlastoručno potpisati,

- navesti radno mjesto za koje se prijavljuje,

- navesti osobne podatke: ime, prezime, adresu, broj telefona/mobitela, e-mail adresu.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu(preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
  • dokaz o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja (preslika diplome, dopunske isprave),
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde poslodavca o radnom iskustvu),
  • dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja).
  • Napomena: Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz Članka 106. Zakona.

Ne ugovara se probni rad.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA PETRA HEKTOROVIĆA STARI GRAD, Obala dr. Franje Tuđmana br. 1, 21460 Stari Grad s naznakom: „Natječaj za učitelja -INFORMATIKA“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne sudjeluje u daljnjem postupku izbora kandidata, o čemu će joj se dostaviti pisana obavijest elektroničkom poštom.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera znanja i sposobnosti prema Odluci Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje i odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad.

Kandidati su obvezni pristupiti procjeni odnosno testiranju. Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Način procjene i vrednovanja kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje (ako se procjena odnosno testiranje provodi o poznavanju propisa), bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“ http://os-phektorovica-starigrad.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji, najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na ovaj natječaj.

Poziv na procjenu kandidatima će se poslati elektroničkom poštom najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor ili pismeno testiranje ili praktičnu provjeru, i objavit će se na web-stranici Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „POZIV KANDIDATIMA“ http://os-phektorovica-starigrad.skole.hr/zapo_ljavanje/poziv_kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad, u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“ http://os-phektorovica-starigrad.skole.hr/zapo_ljavanje/obavijest_o_rezultatima_izbora, u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Natječaj je objavljen dana 15. travnja 2021. godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici „NATJEČAJI“ http://os-phektorovica-starigrad.skole.hr/zapo_ljavanje/natje_aji i na oglasnoj ploči Osnovne škole Petra Hektorovića Stari Grad te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 15.04.2021. i traje do 23.04.2021.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Petra Hektorovića Stari Grad, da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe javnog natječaja - natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA PETRA HEKTOROVIĆA STARI GRAD.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: OŠ Petra Hektorovića Stari Grad

Zamolba: OŠ Petra Hektorovića Stari Grad, Obala dr.F.Tuđman

Identificador de la vacante:1970291.

Ver las 1,174 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: