Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Učitelj/učiteljica Hrvatskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. Croacia

Oferta de trabajo de Profesores de enseñanza secundaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) I. osnovna škola Petrinja, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

  1. učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno, zamjena za učitelja imenovanog ravnateljem škole do povratka na poslove za koje mu ugovor o radu miruje

Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člankom 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

i člankom 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/19. i 75/20.)

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN br 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

ili

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Povjerenstvo za procjenu utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s liste upućuje na procjenu odnosno testiranje. Sadržaj i način procjene odnosno testiranja, određen je sukladno članku 13. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, dostupnog na http://www.1os-petrinja.hr/index.php/skolski-dokumenti/skolski-akti

Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno testiranja objavit će se najmanje tri dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje, na web-stranici škole http://www.1os-petrinja.hr/index.php/oglasna-ploca/natjecaji

Sadržaj i način testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavljuju se na mrežnoj stranici škole http://www.1os-petrinja.hr/index.php/oglasna-ploca/natjecaji

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja (do 21. svibnja 2021.).

Natječaj je objavljen 13. svibnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama školske ustanove.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu Škole:

I. osnovna škola Petrinja, I. Gundulića 5, 44250 Petrinja (za natječaj).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: I. osnovna škola Petrinja, I. Gundulića 5 (PP 14),

Identificador de la vacante:1982623.

Ver las 463 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: