Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Učitelj/učiteljica Hrvatskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. Croacia

Trabajos de Profesores de enseñanza secundaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10- i ispravak, 90/11.,16/12.,86/12.,94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 24/20) Osnovna škola Voćin, Trg Gospe Voćinske 2,33522 Voćin, raspisuje

N A T J E Č A J

( za popunu radnih mjesta)

1. Učitelj hrvatskog jezika, određeno, puno radno vrijeme (zamjena ), 1 izvršitelj

2. Učitelj informatike, neodređeno, puno radno vrijeme, u MŠ Voćin i PŠ Hum, 1 izvršitelj

Uvjeti: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja

zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19 ).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Zamolbu

2. Kopiju diplome

3. Uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnom i

srednjem školstvu (ne starije od 6 mjeseci)

4. Domovnicu

5. Rodni list 6. Potvrdu o radnom stažu -elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u

matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na šalterima

Područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

7. Životopis

Napomena: Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a u svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora o radu.

Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputio Županijski ured, kao i odredbe vezane uz sustav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu i potpisanu prijavu sa svim prilozima i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama škole http://os-vocin.skole.hr/

Kandidat koji nije pristupio procjeni, odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) prilikom prijave na natječaj dužni su dostaviti sljedeće dokaze na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf .

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati obaju spolova

Uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za prijave 8 dana od dana objavljivanja

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole,

Osnovna škola Voćin, Trg Gospe Voćinske 2. 33522 Voćin, sa naznakom „ za natječaj„

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA VOĆIN.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: TRG GOSPE VOĆINSKE 2, 33522 VOĆIN

Identificador de la vacante:1924999.

Ver las 462 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: