Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/učiteljica Hrvatskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA. Croacia

Ofertas de trabajo en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19 ), 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Trnovec ( u daljnjem tekstu : Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Trnovec objavljuje:

N A T J E Č A J

za slobodna radna mjesta

1. Učitelja/ice hrvatskog jezika, 1 izvršitelj/ica, neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Mjesto rada: Osnovna škola Trnovec, Bartolovečka 55, 42202 Trnovec Bartolovečki

Na natječaj se mogu javiti kandidati/kinje oba spola u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08 i 69/17 ).

UVJETI:

pod 1.- 3. uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu kandidat/kinja mora ispunjavati i posebne uvjete u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 5. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/19).

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno – obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. Životopis

2. Diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. Dokaz o državljanstvu

4. Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani/a kandidat /kandidatkinja obavezan/na je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu Škole:

OSNOVNA ŠKOLA TRNOVEC

Bartolovečka 55

42202 Trnovec Bartolovečki

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Vrednovanje kandidata/tkinja će se izvršiti u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Trnovec.

Obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno vrednovanja kandidata/kinja kao i sadržaj i način vrednovanja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za vrednovanje biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole.

Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj biti će obaviješten/a putem mrežne stranice škole najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici Škole http://os-trnovec-bartolovecki.skole.hr/ dana 19. 2. 2020. godine.

Natječaj je otvoren od 19.2.2020. do 27.2. 2020. godine.

Opis poslova: neposredni odgojno-obrazovni rad.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA TRNOVEC.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Bartolovečka 55,  42202 Trnovec Bartolovečki

Identificador de la vacante:1852388.

Ver las 666 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: