Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Músicos, cantantes y compositores > Učitelj/učiteljica Gitare

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/UČITELJICA GITARE. Croacia

Empleos de Músicos, cantantes y compositores en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Artistas creativos e interpretativos : Músicos, cantantes y compositores.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Creative and performing artists : Musicians, singers and composers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (“Narodne novine”, broj 47/06., 56/01.) ravnatelj Glazbene škole Milka Kelemena, Slatina, Ulica braće Radića 4, Antonio Brzica, mag.mus., raspisuje,

NATJEČAJ

za radno mjesto

1) učitelj/ica trube

1 izvršitelj/ica - neodređeno nepuno radno vrijeme za rad utrajanju od 10 h tjedno u matičnoj školi i Područnom odjelu u Orahovici

2) učitelj/ica gitare

1 izvršitelj/ica - neodređeno nepuno radno vrijeme za rad utrajanju od 20 h tjedno u Područnom odjelu u Orahovici

3) učitelj/ica gitare

1 izvršitelj/ica - neodređeno puno radno vrijeme za rad u matičnoj školi

4) učitelj/ica harmonike

1 izvršitelj/ica - neodređeno nepuno radno vrijeme za rad utrajanju od 20 h tjedno u Područnom odjelu u Orahovici

5) učitelj/ica klarineta

1 izvršitelj/ica - određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) za rad utrajanju od 40 h tjedno u matičnoj školi i Područnom odjelu u Orahovici

6) učitelj/ica klavira

1 izvršitelj/ica - neodređeno puno radno vrijeme za rad utrajanju od 40 h tjedno u Područnom odjelu u Orahovici

7) učitelj/ica klavira

1 izvršitelj/ica-neodređeno nepuno radno vrijeme za rad u trajanju od 20h tjedno u Područnom odjelu u Orahovici

8) učitelj/ica klavira

1 izvršitelj/ica-neodređeno nepuno radno vrijeme za rad u trajanju od 20h tjedno u matičnoj školi

Uvjeti:

opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu

posebni uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., ), člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, broj 130/11.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („Narodne novine“, broj 47/96. i 56/01.) te ostalim važećim propisima.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa propisane su člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma/potvrda)

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje nadležnog suda da se nije pokrenut postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju - ne starije od dana objave natječaja,

- elektronički zapis ili potvrda o podacima o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornike isprava.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravu i prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat/kina koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavcima 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (ˇNarodne novine”, broj 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavka 1. navedenog zakona, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08., 69/17.).

Prijavu na natječaj s kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Glazbene škole Milka Kelemena.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Ako je kandidat/kinja dostavio/la nepotpunu dokumentaciju, neće ga/ju se pozivati kako bi nadopunio/la svoju prijavu potrebnim dokumentima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole i oglasnoj ploči Škole i neće se pojedinačno dostavljati neizabranim kandidatima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja poslati poštom preporučeno ili osobno na adresu škole s naznakom „za natječaj“:

Glazbena škola Milka Kelemena

Ulica braće Radića 4

33520 Slatina

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: GLAZBENA ŠKOLA MILKA KELEMENA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Braće Radića 4, 33520 Slatina

Identificador de la vacante:1949846.

Ver las 41 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Artistas creativos e interpretativos : Músicos, cantantes y compositores ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: