Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Učitelj/učiteljica Engleskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Učitelj/učiteljica Engleskog Jezika

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola «Matija Gubec» Cernik raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

  1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

UVJETI: prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19. i 75/20.)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o državljanstvu (domovnicu),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja),
  • elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u neovjerenoj preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo i priložiti dokaze o istom.

Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121./2017.) trebaju dostaviti dokaze sukladno članku 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji koji su navedeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ „Matija Gubec“ Cernik http://os-mgubec-cernik.skole.hr/skola/dokumenti.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s prilozima dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ «Matija Gubec» Cernik, Školska 20, 35404 Cernik.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole: www.os-mgubec-cernik.skole.hr

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: ŠKOLSKA 20, 35404 CERNIK

Identificador de la vacante:1966563.

Ver las 459 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: