Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj Razredne Nastave / Učiteljica Razredne Nastave

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Učitelj Razredne Nastave / Učiteljica Razredne Nastave

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17 i 68/18.) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Veliki Bukovec,

Osnovna škola Veliki Bukovec, Dravska 42, Veliki Bukovec raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

- 1 izvršitelj/ica, puno ( 40 sati ) radno vrijeme, na određeno vrijeme

- zamjena za bolovanje

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17 i 68/18) – dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019)

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu u kojoj će navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju kandidati/kinje su obvezni/e priložiti:

- životopis

- dokaz o završenom stupnju stručne spreme

- domovnicu ili kopiju osobne iskaznice

- uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja )

- elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana

Svi prilozi šalju se u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora izabrani kandidat/kinja će predočiti izvornike.

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze o ispunjenju uvjeta.

Osobe iz čl. 101. st.1.-3. i čl. 102. st.1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN br. 121/17.) da bi ostvarili/le pravo prednosti pri zapošljavanju koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavanju uvjete za ostvarivanje tog prava dužni/e su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze u skladu s čl. 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - poveznica Ministarstva branitelja – dokazi potrebni za ostvarivanje prava:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92,77/92,86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08 i 69/17), mogu se prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate/kinje.

Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj smatra se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Kandidat/kinja koji/ je pravodobno dostavio/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno vrednovanju kandidata/kinja.

Najmanje pet (5) dana prije održavanja vrednovanja kandidata/kinja na školskoj mrežnoj stranici http://www.os-veliki-bukovec.skole.hr/natjecaji objavit će se područje odnosno sadržaj i način vrednovanja, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za vrednovanje, vrijeme i mjesto održavanja.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.

Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC

NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE

Dravska 42, Veliki Bukovec

42 231 Mali Bukovec

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave putem e-maila neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatu natječaja, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke Školskog odbora.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici Škole http://www.os-veliki-bukovec.skole.hr/natjecaji dana 4.9.2019.

Opis poslova: izvođenje nastave za učenike od 1 do 4 razreda, razrednički poslovi i drugi oblici neposrednog odgojno - obrazovnog rada.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dravska 42, Veliki Bukovec, 42231 Mali Bukovec

Identificador de la vacante:1792517.

Ver las 557 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: