Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > profesor de formación profesional en educación física/profesora de formación profesional en educación física > Učitelj/ica Tjelesne I Zdravstvene Kulture

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE. Croacia

Oferta de trabajo en Croacia de profesor de formación profesional en educación física/profesora de formación profesional en educación física

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de formación profesional › Profesores de formación profesional › profesor de formación profesional/profesora de formación profesional › profesor de formación profesional en educación física/profesora de formación profesional en educación física.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Vocational education teachers › Vocational education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članaka 4. - 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević od 14.2.2020. (KLASA:003-05/20-01/6;URBROJ:2121-20-20-01), ravnateljica Osnovne škola Silvije Strahimir Kranjčević, Levanjska Varoš, OIB:84240970996 raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

- UČITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno) zbog sudjelovanja u eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane u čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 139/14.-RUSRH, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Rad se obavlja u Osnovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević, Glavna 62, 31416 Levanjska Varoš.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati moraju priložiti preslike sljedećih dokumenata:

- životopis,

- dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja (preslika isprave o završenom školovanju),

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana objave natječaja)

Osim navedenih dokumenata, kandidat bi trebao priložiti i dokaz o evidentiranom radnom stažu - elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne bi trebao biti stariji od dana objave natječaja).

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16 i 57/22).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Vrednovanje kandidata

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja pristupa procjeni, odnosno vrednovanju, prema odredbama Pravilnika o vrednovanju kandidata za zapošljavanje koji je dostupan na poveznici http://www.os-sskranjcevic-levanjska-varos.skole.hr/wp-content/uploads/2018/12/2020-Pravil.-o-na%C4%8Dinu-i-post-zapo%C5%A1ljavanja-28.pdf

Obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno vrednovanju kandidata, bit će objavljena na web stranici OŠ Silvije Strahimir Kranjčević http://www.os-sskranjcevic-levanjska-varos.skole.hr/dokumenti/natjecaji/

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Natječaj je objavljen dana 17.11.2023. i traje do 27.11.2023. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba poslati isključivo poštom na adresu:

Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević, Glavna 62, 31416 Levanjska Varoš, s naznakom: „Za natječaj – učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture - ne otvaraj.“

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja. Škola ne obavještava ovu osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

KLASA: 112-04/23-01/09

URBROJ: 2121-20-23-01

Levanjska Varoš, 17.11.2023.g.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Osnovna škola Silvije Strahimir Kranjčević.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Glavna 62, 31416 Levanjska Varoš

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 20 de Noviembre de 2023, y con identificador de la vacante:2417223.

Ver las 12 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Profesores de formación profesional › Profesores de formación profesional › profesor de formación profesional/profesora de formación profesional › profesor de formación profesional en educación física/profesora de formación profesional en educación física ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: