Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj /ica Tehničke Kulture

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Učitelj /ica Tehničke Kulture

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja ravnateljica Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

- učitelj/ica tehničke kulture

- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

- zamjena za bolovanje

- Mjesto rada : Semeljci

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, odgovaraćuju razinu i vrstu obrazovanja sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članku 22.Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (N. N. 6/19. i 75/20.) Nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj srednjoj školi.

UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU kandidat je dužan priložiti:

-životopis, -dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja, - dokaz o državljanstvu, - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja , - elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koje ne smije biti starije od dana objave natječaja

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.). Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se postupak vrednovanja kandidata sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj Josipa Kozarca, Semeljci koji je dostupan na mrežnoj stranici škole, poveznica :

http://os-jkozarca-semeljci.skole.hr/upload/os-jkozarca-semeljci/images/static3/1957/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_(1).pdf

Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo za vrednovanje će putem mrežne stranice Škole pozvati na vrednovanje najmanje 3 dana prije dana određenog za vrednovanje, poveznica http://os-jkozarca-semeljci.skole.hr/natje_aji .

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03, 148/13 i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti osobno ili poštom na adresu: Osnovna škola Josipa Kozarca, Školska 21, 31402 Semeljci, s naznakom: „Za natječaj – učitelj/ica tehničke kulture“.

Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Josipa Kozarca,Semeljci da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 20161679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (,,Narodne novine", broj 42/18.).

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

ROK PRIJAVE: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Josipa Kozarca Semeljci.

Natječaj će se objaviti dana 25.02.2021. i trajati do 05.03.2021. godine.

REZULTATI NATJEČAJA:Na web stranici Škole u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata bit će objavljeni rezultati natječaja

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: ŠKOLSKA 21. SEMELJCI

Zamolba: ŠKOLSKA 21, SEMELJCI

Identificador de la vacante:1949419.

Ver las 1,126 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: