Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Talijanskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Učitelj/ica Talijanskog Jezika

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10. - ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), i članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Remete, ravnateljica Osnovne škole Remete, Zagreb, Remete 99a, dana 22.2. 2021. godine raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

1.učitelja talijanskog jezika (m/ž), 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti: Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka) i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

1. životopis

2. dokaz o državljanstvu

3. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/02 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14 i 39/18) u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja, te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za procjenu objavljeni su istovremeno s objavom natječaja na mrežnoj stranici Osnovne škole Remete http://www.os-remete-zg.skole.hr.

Procjena može biti u obliku pisane provjere ili usmeno putem intervjua, a može biti i kombinacija oba načina.

Odluku o načinu procjene kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata.

Vrijeme, mjesto i način održavanja procjene objavit će se na mrežnoj stranici Osnovne škole Remete: http://www.os-remete-zg.skole.hr.

Kandidat koji ne pristupi procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Osnovne škole Remete http://www.os-remete-zg.skole.hr. najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, kandidati će se obavijestiti prema članku 17. stavku 4. Pravilnika.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Osnovne škole Remete i mrežnoj stranici škole (http://www.os-remete-zg.skole.hr/) te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječaja sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti isključivo poštom na adresu: Osnovna škola Remete, 1000 Zagreb, Remete 99a s naznakom “za natječaj za učitelja talijanskog jezika“.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA REMETE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Remete 99a, Zagreb

Identificador de la vacante:1947916.

Ver las 1,160 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: