Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Talijanskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Učitelj/ica Talijanskog Jezika

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Rovinjska 12, 52440 Poreč

Tel. 052/633 777

E-mail: uredos-finida-porec.skoIe.hr www.os-finida-porec.skoIe.hr

KLASA: 112-01/20-01/02 URBROJ: 2167/01-55-67-20-1

Poreč, 23. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i

98/19) i čl. 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Finida ravnateljica Osnovne škole Finida raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE u Osnovnoj školi Finida -2 izvršitelja/ice, na odredeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, odnosno 8 sati dnevno.

2. UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA u Osnovnoj školi Finida - 1 izvršitelj/ica, na odredeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, odnosno 8 sati dnevno.

3. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA u Osnovnoj školi Finida - 1 izvršitelj/ica, na odredeno, nepuno radno vrijeme, 10 sati tjednog radnog vremena, odnosno 2 sata dnevno.

4. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA u Osnovnoj školi Finida - 1 izvršitelj/ica, na odredeno, nepuno radno vrijeme, 30 sati tjednog radnog vremena, odnosno 6 sati dnevno.

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i

Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („NN“ broj 6/19).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priloźiti:

  1. životopis
  2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  3. preslika dokaza o državljanstvu
  4. preslika rodnog lista
  5. elektronički zapis podataka ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  6. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja ne starije od dana raspisivanja natječaja

U prijavi na natječaj kandidat mora navesti kontakt podatke (adresu odnosno e-mail adresu) na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu ì vremenu procjene odnosno testiranja.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica: https://branite1ji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1liavanie//Popis%20doka za%20za%20ostvarivanie%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1liavaniu.pdf

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Finida.

Poveznica:

http://os-finida-porec.skole.hr/upload/os-finida- porec/images/static3/973/attachment/Pravilnik o nacinu i postupku zaposliavan¡a.pdf

Ugovor o radu se sklapa uz uvjet probnog rada, osim za kandidate s kojima se u skladu s propisima ne može ugovoriti probni rad.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Početak rada je 01. rujna 2020. godine.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici Osnovne škole Finida (http://os-finida- porec.skoIe.hr/aktuaIni natieca¡i).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Finida, Rovinjska 12, 52440 Poreč, s naznakom „za natječaj za radno mjesto-navesti radno mjesto za koje se prijavljujete“.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Osnovne škole Finida smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, oni će biti obaviješteni na način propisan zakonom na koji se pozivaju.

Ravnateljica:

Anita Sijerković-Radin, prof.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA FINIDA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Osnovna škola Finida, Rovinjska 12, 52440 Poreč

Identificador de la vacante:1877912.

Ver las 1,016 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: