Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Talijanskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Učitelj/ica Talijanskog Jezika

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC

V. Nazora 49

52100 PULA

Tel/Fax 211-797, 214-316

e-mail: uredos-vidikovac-pu.skole.hr

KLASA: 112-02/23-01/3

URBROJ: 2163-7-9-01/1-23-1

Pula, 31. siječnja 2023.

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) ravnateljica Osnovne škole Vidikovac, Pula, raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

Mjesto rada: Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula

Naziv radnog mjesta: učitelj/ica talijanskog jezika u Osnovnoj školi Vidikovac,

1 izvršitelj

Tjedno radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Vrijeme na koje se sklapa

ugovor o radu: određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočne radnice

Kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete određene odredbom članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/18) i Pravilnikom o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 75/20).

Temeljem odredbe članka 105. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Temeljem odredbe članka 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi poslove učitelja predmetne nastave može obavljati osoba koja je završila:

  1. studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
  2. - studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički

diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebne pedagoško-

psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem

tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka

- četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom

iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave

odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)

ovoga stavka,

c) Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana)
  • dokaz o državljanstvu.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. stavaka 1.-3., članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21.), članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1.-3. i članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19 i 84/21), a u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Pozivaju se osobe iz članka 48. stavaka 1.-3 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21) ) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21), a u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18), prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Na natječaj se mogu javiti osoba oba spola.

Vlastoručno potpisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC, V. Nazora 49, 52100 PULA.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj obavlja procjenu kandidata na temelju razgovora (intervjua)

Poziv kandidatima na razgovor Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objaviti će na mrežnoj stranici Škole najmanje tri (3) dana prije dana određenog za razgovor (intervju).

Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC PULA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Vladimira Nazora 49, Pula

Zamolba: Vladimira Nazora 49, 52100 Pula

Email: uredos-vidikovac-pu.skole.hr

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267826.

Ver las 239 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: