Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Talijanskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Učitelj/ica Talijanskog Jezika

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA

43. istarske divizije 5, Pula

KLASA: 112-02/23-01/4

URBROJ: 2163-7-11/23-1

U Puli, 1.2.2023.

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 , 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) (dalje u tekstu: Zakon), čl. 13. Pravilnika o radu, te čl. 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola Šijana Pula, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

 • Učitelj/ica talijanskog jezika - 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme

Mjesto rada je u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole. Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Uvjeti:

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete određene odredbom čl. 105. Zakona i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19, 75/20).

Temeljem odredbe čl.105. st.2. Zakona posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Temeljem odredbe čl.105. st.6. Zakona poslove učitelja predmetne nastave može obavljati osoba koja je završila:

 • studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
 • studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka
 • četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,
 • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju imati i odgovarajuću vrstu obrazovanja utvrđenu Pravilnikom o odgovarajućj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19, 75/20).

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjeta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 1. životopis
 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom - ne starije od 30dana
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 6. ostalu dokumentaciju kojom dokazuju prava na koja se pozivaju

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid isprave u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (NN br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati u prijavi na natječaj na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95,108/96,

82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj obavlja procjenu kandidata na temelju razgovora (intervjua). Poziv kandidatima na razgovor Povjerenstvo za vrednovanje kandidata će poslati na njihovu e-mail adresu. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni kandidata.

Natječaj će se objaviti dana 1.2.2023. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove, te mrežnim stranicama osnivača i traje 8 dana.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, 52100 Pula s naznakom "za natječaj".

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom oblliku, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni putem mrežne stranice Škole u zakonskom roku po izvršenom izboru. Iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak:  43.istarske divizije 5, Pula

Zamolba:  43.istarske divizije 5, 52100 Pula

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2267927.

Ver las 258 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: