Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Razredne Nastave

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE. Croacia

Oferta de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17. i 68/18. 98/19 i 64/20.)) i članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Jure Kaštelana te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Jure Kaštelana, ravnatelj Osnovne škole Jure Kaštelana, Zagreb, Vladimira Ruždjaka 2a objavljuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

od 14. do 24.05.2021.

1. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (N.N.br:93/14,127/17, 98/19) kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/86, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN. 06/19., 75/20)

Prijava na natječaj mora sadržavati:

•osobno ime

•adresu stanovanja

•kontakt, broj telefona i/ ili mobitela, e-mail adresu

•radno mjesto na koje se prijavljuje

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

•životopis

•dokaz o državljanstvu

•dokaz o stečenoj stručnoj spremi

•uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana

•elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji su pravodobno podnijeli prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno kandidata koje je uputio Gradski ured, kao i odredbe vezane uz sustav posebnog povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata, a na koje suglasnost daje Gradski ured, poveznica na Pravilnik

http://os-jkastelana-zg.skole.hr/upload/os-jkastelana-zg/images/static3/1689/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.pdf

Sve kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i koji ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo će pozvati na procjenu, odnosno testiranje. Poziv će se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail kandidata i bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama škole www.os-jure-kastelana.hr.

Kandidat koji nije pristupio procjeni, odnosno testiranju ne smatra se kandidatom.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave s dokumentacijom treba dostaviti u roku osam dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb, Vladimira Ruždjaka 2a s naznakom“za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice škole u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA JURE KAŠTELANA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vladimira Ruždjaka 2a, Zagreb

Identificador de la vacante:1983401.

Ver las 1,137 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: