Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Razredne Nastave U Produženom Boravku

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajar en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Učitelj/ica Razredne Nastave U Produženom Boravku

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

OSNOVNA ŠKOLA

TONE PERUŠKA PULA

Poljana sv. Martina 6, Pula

KLASA: 112-02/21-01/04

URBROJ: 2168/01-55-50-21-03

Pula, 24. veljače 2021. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) članka 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja ( u daljnjem tekstu Pravilnik ) OŠ Tone Peruška Pula objavljuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

- Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku - 2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme do prestanka epidemioloških mjera izazvanih COVID-om 19, a najkasnije do završetka nastavne godine.

Mjesto rada je u sjedištu škole.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13., 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju imati i odgovarajuću vrstu obrazovanja utvrđenu Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 6/19, 75/20).

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

  1. životopis
  2. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  3. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka ne starijim od 30 dana
  4. dokaz o državljanstvu
  5. ostalu dokumentaciju kojom dokazuju prava na koja se pozivaju.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka, a izabrana osoba dužna je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid izvornike isprava.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ostvaruju tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj: 121/17, 98/19) dužan je dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se vrednovanje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, koji je dostupan na mrežnim stranicama škole.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj obavlja procjenu kandidata na temelju razgovora (intervjua).

Poziv kandidatima na razgovor Povjerenstvo za vrednovanje obavit će sukladno članku 12. st.1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Ukoliko se kandidati ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidati daju školi privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama, za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Krajnji rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno

Prijave se dostavljaju isključivo poštom na adresu: Osnovna škola Tone Peruška Pula, Poljana sv. Martina 6, 52100 Pula s naznakom „Natječaj za učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežnih stranica Škole, iznimno ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

S izabranim kandidatom može se ugovoriti probni rad.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA PULA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: OŠ Tone Peruška Pula, Poljana sv. Martina 6, Pula

Identificador de la vacante:1949451.

Ver las 1,160 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: