Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Razredne Nastave U Produženom Boravku

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Učitelj/ica Razredne Nastave U Produženom Boravku

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 8. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ljudevita Gaja, Zaprešić ravnateljica Osnovne škole Ljudevita Gaja objavljuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU - 2 izvršitelja/ice, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno (zamjena)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe pod jednakim uvjetima.

Uvjeti sukladno čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019 i 75/2020).

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

- životopis,

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 1 mjeseca od dana objave natječaja),

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu odabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava na uvid.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete natječaja.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze u ostvarivanju istog, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvarit će ukoliko ispunjava sve ostale propisane uvjete natječaja odnosno ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se, sukladno člancima 101. i 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19), pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužni su sukladno čl. 103 st. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokumente dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ljudevita Gaja

http://os-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr/upload/os-ljudevita-gaja-zapresic/images/static3/1554/File/2020-21/Pravilnik%20o%20zaposljavanju.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stanici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ljudevita Gaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Ljudevita Gaja, Ljudevita Gaja 2, 10290 Zaprešić s naznakom „za natječaj“.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice škole najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: OŠ Ljudevita Gaja, Ljudevita Gaja 2, 10 290 Zapreš

Identificador de la vacante:1948064.

Ver las 1,160 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: