Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Učitelj/ica Njemačkog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Učitelj/ica Njemačkog Jezika

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: izvođenje nastave njemačkog jezika, rad s djecom.

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08/, Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 6./19/86./09.,92./10.,105./10.,90./11.,16./12.,86./12.,94./13.,152./14., 17./07./ 68./18.,98./19., i 64./20 / Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi/N.N. 06/19. i Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 238/14-46-19-06-01 od 20.3.2019. godine, Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA; 003-05/20-01/03, URBROJ: 238/14-46-20-07-01 od 22.01.2020. godine, Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić, Školska 20, raspisuje

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO:1.Učitelja/icu njemačkog jezika m/ž/, nepuno radno vrijeme/24 radna sata tjedno, neodređeno vrijeme- 1 IZVRŠITELJ/ICA

Uvjeti: Opći uvjeti za učitelja/icu za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima Zakona o radu, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 87./08., Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi/N.N. 86./09.,92./10.,105./10.,90./11.,16./12.,86./12.,94./13.,152./14 i 17./07./. 68./18.,98./19.,64./20. prema Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi/N.N. 6./19/i Pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 238/14-46-19-06-01 od 20.3.2019. godine, Odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u osnovnoj školi, KLASA: 003-05/20-01/03, URBROJ: 238/14-46-20-07-01 od 22.01.2020. godine.

Rok za podnošenje prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja: neposredno ili poštom u roku 8/osam/ dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Za radno mjesto Ugovorit će se probni rad u trajanju od tri/3/mjeseca od dana sklapanja Ugovora o radu.

Prijavu/vlastoručno potpisanu/ s potrebnom dokumentacijom: životopis, diploma,domovnica, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi/ datum na uvjerenju tijekom natječaja/, dokaz o ostvarenom stažu/potvrda HZMO/ dostaviti na-adresu škole. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici te se isprave i dokumentacija na vraćaju nakon završetka natječaja.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova/N.N. 82./08. I 69./17.

Original dokumentaciju kandidat/kinja koji/a će biti zaposlen/a po natječaju dužna je dostaviti u tajništvo Škole.

Kandidati/tkinje koji/e Povjerenstvo predloži za zapošljavanje biti će pozvani na obveznu provjeru/intervju te će o istome biti izvješteni putem Web stranice Škole: www uredos-brace-radica-klostarivanic.skole.hr

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Za kandidate/kinje koje ostvaruju prednost prema pravima branitelja upućujemo na poveznicu:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju izričitu privolu da Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić, može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić, Školska 20,10312 Kloštar Ivanić s naznakom „za natječaj“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana isteka natječaja putem Web stranice škole te u istome roku mogu podići natječajnu dokumentaciju u tajništvu Škole.

Rok stupanja na rad: 08.01.2021. godine

Objava na Web stranici HZZ –27.11. 2020. godine

Objava na Web stranici škole – 27.11.2020 godine

Objava na oglasnoj ploči škole –27.11.2020. godine

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: ŠKOLSKA 20, 10312 KLOŠTAR IVANIĆ

Identificador de la vacante:1925321.

Ver las 462 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: