Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Matemáticos, actuarios y estadísticos > Učitelj/ica Matematike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Croacia

Ofertas de empleo en Croacia de Matemáticos, actuarios y estadísticos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos.

Professionals : Science and engineering professionals : Mathematicians, actuaries and statisticians : Mathematicians, actuaries and statisticians

Descripción de la oferta de trabajo:

Klasa: 053-02/19-01/10

Urbroj: 2168/01-55-56-01-19-1

Pula, 04. rujna 2019.

Na temelju odredbe članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) ravnatelj Osnovne škole Vidikovac, Pula, raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

Mjesto rada: Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula

Naziv radnog mjesta: učitelj/ica matematike, 1 izvršitelj

Tjedno radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Vrijeme na koje se sklapa

ugovor o radu: određeno vrijeme

Kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete određene odredbom članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/18).

Temeljem odredbe članka 105. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Temeljem odredbe članka 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi poslove učitelja predmetne nastave može obavljati osoba koja je završila:

 1. studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
 2. - studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili

  integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički

  diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebne pedagoško-

  psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem

  tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga

  stavka

  - četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom

  iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski

  sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave

  odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)

  ovoga stavka,

 3. Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu odredbe čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o državljanstvu.

  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17).

  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18), prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka.

  Na natječaj se mogu javiti osoba oba spola.

  Vlastoručno potpisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

  OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC, V. Nazora 49, 52100 PULA.

  Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

  Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

  Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

  Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj obavlja procjenu kandidata na temelju razgovora (intervjua)

  Poziv kandidatima na razgovor Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objaviti će na mrežnoj stranici Škole najmanje tri (3) dana prije dana određenog za razgovor (intervju).

  Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Osnovna škola Vidikovac PULA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vladimira Nazora 49, 52100 Pula

Identificador de la vacante:1793086.

Ver las 37 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: