Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Profesores de enseñanza secundaria > Učitelj/ica Matematike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Croacia

Contratación en Croacia de Profesores de enseñanza secundaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria.

Professionals : Teaching professionals : Secondary education teachers : Secondary education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 86/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivanja Reka raspisuje

N A T J E Č A J

1.za radno mjesto učitelj/ica matematike na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena – 1 izvršitelja

Uvjeti: prema članku 105. – čl. 110. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokumentaciju:

1.životopis

2.diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3.dokaz o državljanstvu

4.uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja

5.elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 86/18, 98/19, 64/20).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br: 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na natječaj priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br: 121/17) https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Nepotpune prijave, prijave koje pristignu izvan roka, kao i prijave koje nemaju dokumente u izvorniku, preslici ili elektroničkom zapisu neće se razmatrati, te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili prijavu i svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na procjenu odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivanja Reka.

Procjenu odnosno testiranje kandidata provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj škole.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Kandidati će biti zaposleni na probni rad na temelju Zakona o radu čl. 53. st. 2.

Osobe koje ne ulaze na listu kandidata Škola ne obavještava o razlozima istog.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja neposredno ili putem pošte na adresu Škole, na adresu OŠ Ivanja Reka, Ivanjorečka cesta 1b, 10 373 Ivanja Reka, Zagreb, s naznakom „za natječaj – učitelj/ica matematike “.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica škole.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: Osnovna škola Ivanja Reka.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Ivanjorečka cesta 1b

Zamolba: Ivanjorečka cesta 1b

Identificador de la vacante:1980109.

Ver las 434 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de enseñanza secundaria : Profesores de enseñanza secundaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: