Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Matematike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Učitelj/ica Matematike

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Poreč, ravnateljica Osnovne škola Poreč raspisuje:

NATJEČAJ

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. UČITELJ/ICA MATEMATIKE u Osnovnoj Školi Poreč, na određeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, odnosno 8 sati dnevno, do povratka djelatnice na rad

……..……………………………………………………………………….. 1 izvršitelj/ica

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ broj 6/2019, 75/2020)

Sukladno članku 105. stavku 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

b) – studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka

– četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu, u kojoj treba navesti svoje osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, e-mail adresa), za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje i na koji natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 1. < >presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi
 2. presliku dokaza o državljanstvu
 3. presliku rodnog lista
 4. elektronički zapis podataka ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja ne starije od dana raspisivanja natječaja

  Priloge odnosno isprave kandidati dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

  Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječaja.

  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu p priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.

  Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz čl. 103. stavka 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

  Poveznica:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

  Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Poreč (Poveznica: http://os-porec.skole.hr/upload/os-porec/images/static3/1975/attachment/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_.pdf

  http://os-porec.skole.hr/upload/os porec/images/static3/1975/attachment/Pravilnik_o_izmjenama_Pravilnika_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje.pdf)

  Ugovor o radu se sklapa uz obvezan probni rad.

  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

  Osnovna škola Poreč, Karla Huguesa 7, 52440 Poreč, uz naznaku „za natječaj – učitelj/ica matematike u Osnovnoj školi Poreč“

  Rok za prijavu kandidata je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Osnovne škole Poreč i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

  Objavom rezultata natječaja na web stranici Osnovne škole Poreč smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, oni će biti obaviješteni na način propisan zakonom na koji se pozivaju.

  RAVNATELJICA

Marija Mufić Santin

KLASA: 112-03/21-01/04

URBROJ: 2167-23-01-21-3

U Poreču, 11.02.2021. godine

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA POREČ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Karla Huguesa 7, Poreč

Identificador de la vacante:1947423.

Ver las 1,042 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: