Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Matematike

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA MATEMATIKE. Croacia

Vacante de Maestros de enseñanza primaria en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria.

Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Primary school teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

UČITELJ/ICA MATEMATIKEna određeno, puno radno vrijeme – 1 izvršitelj UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i 75/20).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu u neovjerenoj preslici potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja (koje nije starije od dana objave natječaja)

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema čl. 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima dužan/a se je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve druge zakonom propisane dokumente/dokaze (rješenja, potvrde i drugo u propisanom obliku) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin.

Povjerenstvo će termin, mjesto i način održavanja procjene objaviti na web stranici Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin http://os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr/natje_aji pod rubrikom NATJEČAJI.

Kandidati koji su dostavili pravodobne i potpune prijave dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin http://os-ibmazuranic-ogulin.skole.hr/akti. Kandidati koji se ne pojave na procjeni, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Budući se natječajna dokumentacija dostavlja u neovjerenoj preslici, ista se neće vraćati. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Prijavom na Natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Ivane Brlić – Mažuranić Ogulin može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe Natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

ROK za dostavu: 8 dana od dana objave (19.2.2021. - 26.2.2021.)

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Prijave s naznakom za koje radno mjesto se kandidat/kinja prijavljuje slati poštom na adresu: Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin, Ulica Josipa bana Jelačića 1, 47300 Ogulin s naznakom «za natječaj» ili osobno u Tajništvu Škole u zatvorenoj omotnici.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA IVANE BRLIĆ-MAŽURANIĆ OGULIN.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ulica Josipa bana Jelačića 1, 47300 Ogulin

Identificador de la vacante:1947444.

Ver las 1,032 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: