Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Hrvatskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA. Croacia

Demanda en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012, 16/2012, 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/17.,68/18,98/19,64/20), OŠ Primorski Dolac, Vržine 185, 21227 Primorski Dolac raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. – učitelj hrvatskog jezika (određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno do povratka odsutne radnice na rad, 1 izvršitelj/ca)

UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj za radna mjesta pored općih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete za učitelje i stručne suradnike propisane čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08.86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12,86/12,126/12.,94/13,152/14,7/17.,68/18,98/19,64/20) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 6/19,75/20).

ROK ZA PRIJAVU: 8 dana od dana objavljivanja.

Potrebno je priložiti slijedeće dokaze: dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja ovog Natječaja), elektronski zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO- a.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je u prijavi na Natječaj priložiti ispravu o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 33/92.,57/92.,77/92.,27/93.,58/93.,2/94.,76/94.,108/95.,108/96.,82/01.,103/03.,148/13. 98/19.,84/21), članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (Narodne novine br.33/92.,77/92,27/93,58/932/94,76/94108/95108/9682/01,103/03,148/13,98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13.,152/14,39/18.i 32/20.) te članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17. i 98/19.) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine broj 84/21) uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, te se zaprimljena dokumentacija neće vraćati sudionicima natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/kandidatkinjom, isti su dužni predočiti izvornike ili ovjerene preslike dokumentacije zatražene natječajem, radi uvida u istu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje koji su pravodobno podnijeli vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Primorski Dolac (http://os-primorski-dolac.skole.hr ukoliko se prema odluci Povjerenstva isto bude provodilo.

Način procjene odnosno testiranja kandidata ukoliko se isto bude provodilo, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na mrežnim stranicama škole (https://os-primorski-dolac.skole.hr) najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, a Poziv na pristupanje procjeni odnosno testiranju, putem elektroničke pošte se dostavlja onim kandidatima/kandidatkinjama koji su pravodobno podnijeli potpunu vlastoručno potpisanu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa i objavljuje se na mrežnim stranicama škole (http://os-primorski-dolac.skole.hr).

Ukoliko kandidat/kandidatkinja ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da OŠ Primorski Dolac sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18) može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijave kandidata adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te će se čuvati u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva OŠ Primorski Dolac.

Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti neposredno ili poštom na adresu: OŠ Primorski Dolac,Vržine 185, 21227 Primorski Dolac.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni putem mrežne stranice Škole ili poštom.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORSKI DOLAC.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vržine 185, 21227 Primorski Dolac

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 18 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2384451.

Ver las 250 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: