Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Maestros de enseñanza primaria > Učitelj/ica Engleskog Jezika

en Español in English auf Deutsch en Français ...

UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA. Croacia

Búsqueda en Croacia de Maestros de enseñanza primaria

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Primary school and early childhood teachers › Primary school teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA

SUSTJEPANSKA 4, p.p. 283

20 000 DUBROVNIK

KLASA: 112-01/23-01/9

URBROJ: 2117-1-125-02-23-1

Dubrovnik, 24.01.2023. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝ broj; 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 89/19, 64/20) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulića, Dubrovnik, ravnateljica Osnovne škole Ivana Gundulića, Dubrovnik raspisuje:

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

1. UČITELJ/ICA FIZIKE NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠIPAN, LUKA ŠIPANSKA

1 izvršitelj, neodređeno i nepuno radno vrijeme, 2 sata redovite nastave tjedno

2. UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠIPAN, LUKA ŠIPANSKA, 1 izvršitelj, neodređeno i nepuno radno vrijeme, 2 sata redovite nastave tjedno

3. UČITELJ/ICA INFORMATIKE, 1 izvršitelj, određeno, i nepuno radno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno PŠ Luka Šipanska i PŠ Suđurađ

4. EDUKATOR/ICA REHABILITATOR U ODJELU DJELOMIČNE INTEGRACIJE,

1 izvršitelj, određeno i puno radno vrijeme

5. STRUČNI SURADNIK PEDAGOG/INJA, 1 izvršitelj, neodređeno i puno radno vrijeme – projekt Grada Dubrovnika

6. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠIPAN, LUKA ŠIPANSKA, određeno i nepuno radno vrijeme, 9 sati u nastavi tjedno

7. UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA NA PODRUČNOJ ŠKOLI LUKA ŠIPANSKA I SUĐURAĐ, određeno i nepuno radno vrijeme, 12 sati u nastavi tjedno

8. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE NA PODRUČNOJ ŠKOLI ŠIPAN, LUKA ŠIPANSKA, 1 izvršitelj, određeno i puno radno vrijeme

Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan njega.

Na natječaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(“Narodne novine” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. -ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17.,68/18., 98/19. i 64/20.).

Uz prijavu na natječaj za radno mjesto potrebno je priložiti:

• životopis,

• dokaz o državljanstvu,

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi, Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj.

• dokaz o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne starije od 6 mjeseci.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti e-mail adresu i kontakt telefon na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulića Dubrovnik.

Kandidati/kinje na natječaj podnose isključivo neovjerene preslike svih dokumenata koji se kandidatu/kinji ne vraćaju.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat/inja dužan je sve navedene dokumente odnosno isprave i priloge dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su dostavili svu traženu dokumentaciju i pravodobnu prijavu, provest će se procjena odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja kandidata u Osnovnoj školi Ivana Gundulića Dubrovnik.

Kandidat/kinja koji/a ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao/la od prijave na natječaj.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("N.N." broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("N.N." broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema navedenim propisima, a želi isto koristiti, dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve zakonom propisane dokaze i u propisanom obliku (rješenja, potvrde, uvjerenja i drugo) kojima se dokazuje ostvarivanje tog prava te ostvaruje tu prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Popis potrebnih dokaza iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, radi ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja, dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Osobni podaci kandidata, koji su sadržani u natječajnoj dokumentaciji, koristit će se isključivo u svrhu provedbe natječaja u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj: 42/18).

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, a Škola ih ne obavještava o razlozima zašto se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu: Osnovna škola Ivana Gundulića, 20000 Dubrovnik, Sustjepanska 4, s naznakom „za natječaj“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Ivana Gundulića, Dubrovnik

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.

Ravnateljica

Vedrana Elez

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba:  DUBROVNIK, SUSTJEPANSKA 4

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2264389.

Ver las 244 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares › Maestros de enseñanza primaria ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: